آهنگ تاجیکی عاشق شده ام به یارک بیگانه

آهنگ تاجیکی عاشق شده ام به یارک بیگانه با لینک مستقیم همراه متن

آهنگ تاجیکی عاشق شده ام به یارک بیگانه

متن آهنگ تاجیکی عاشق شده ام به یارک بیگانه :

عاشق شده ایم به یارک بیگانه
درد دلمه آخر همه میدانه
من عاشق یار عشق او در میخانه
وای به دل پروانه
وای به دل پروانه
عاشق شده ایم به یارک بیگانه
درد دلمه آخر همه میدانه
من عاشق یار عشق او در میخانه
وای به دل پروانه
وای به دل پروانه

 

 

 

 

 

شراب از لبت در جام کردی
مرا با بوسه شیرین کام کردی
شراب از لبت در جام کردی
مرا با بوسه شیرین کام کردی
دلم آهوی وحشی بود آن را
نمیدانم چی خیل تو را کردی
دلم آهوی وحشی بود آن را
نمیدانم چی خیل تو را کردی
عاشق شده ایم به یارک بیگانه
درد دلمه آخر همه میدانه
من عاشق یار عشق او در میخانه
وای به دل پروانه
وای به دل پروانه

 

 

 

 

 

چرا از خواب خوش بیدار کردی
مرا بر عشق خود بیمار کردی
چرا از خواب خوش بیدار کردی
مرا بر عشق خود بیمار کردی
دلم آهوی وحشی بود آن را
تو آن را بند و پابرجا کردی
دلم آهوی وحشی بود آن را
تو آن را بند و پابرجا کردی
عاشق شده ایم به یارک بیگانه
درد دلمه آخر همه میدانه
من عاشق یار عشق او در میخانه
وای به دل پروانه
وای به دل پروانه
عاشق شده ایم به یارک بیگانه
درد دلمه آخر همه میدانه
من عاشق یار عشق او در میخانه
وای به دل پروانه
وای به دل پروانه

دانلود آهنگ