اهنگ نیمی از ما در شب جا می ماند

اهنگ نیمی از ما در شب جا می ماند از پالت | فایل صوتی به همراه متن

 Pallett – Half Of Us

 

اهنگ نیمی از ما در شب جا می ماند

متن اهنگ نیمی از ما در شب جا می ماند :

قصه هایم برای تو بگذار توی باغچه ات
شعر هایم برای تو ، بگذار روی طاقچه ات
دست هایم برای تو ، بکار سبز خواهد شد
بال هایم برای تو ، بگیر پرواز خواهد کرد
آواز هایم برای تو ، بگذار توی موهایت
راز هایم برای تو ، ببند دور دستهایت
دست هایم برای تو ، بکار سبز خواهد شد
بال هایم برای تو ، بگیر پرواز خواهد کرد
ما از دشت لالایی هایش را خواندیم
تا خوابمان نبرد
از کویر آوازهایش را خواندیم ، تا یادمان نبرد
ما از جنوب آتش ها ساختیم تا سردمان نشود
از گل سرخ نامش را بردیم تا پرنده های سپید
به شهرروشن خورشید دوباره برگردند
قصه هایم برای تو بگذار توی باغچه ات
شعر هایم برای تو ، بگذار روی طاقچه ات
اشکهایم برای تو بخند رام خواهد شد
شوق هایم برای تو ، بگیر آرام خواهد شد
ما از شهر سیب هایش را چیدیم
تا صبح سر برسد
وز کوچه کبوتر هایش را دیدیم
تا شب پر بکشد
ما از شب آواز ها ساختیم تا ترسمان بریزد
از سفر یادش را بُردیم تا پرنده های سپید
به شهر نیلی آرام دوباره برگردند
نیمی از ما با طوفان می رفت
نیمی از ما در شب جا می ماند
نیمی از ما با باران می ریخت
نیمی از ما از باران می خواند

دانلود آهنگ