دانلود آهنگ ایران ایران از رضا رویگری

آهنگ ایران ایران از رضا رویگری | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Reza Rooygari – Iran Iran

ایران ایران از رضا رویگری

متن آهنگ ایران ایران از رضا رویگری :

الله الله الله الله
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

ایران ایران ایران رَگبار مُسلسل ها
ایران ایران ایران رَگبار مُسلسل ها
ایران ایران ایران ، مُشته شده بَر ایوان
ایران ایران ایران رَگبار مُسلسل ها ، مُشته شده بَر ایوان

الله الله الله ، الله الله الله
الله اکبر ، الله اکبر …
الله الله الله ، الله لله الله
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

ایران ایران ایران …
خون و مَرگ و عُصیان
خون و مَرگ و عُصیان

ایران ایران ایران
ایران ایران ایران
خون و مَرگ و عُصیان
خون و مَرگ و عُصیان

بنگر که هَمه فریاد ، بنگر که هَمه طوفان
ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران …
بنگر که هَمه فَریاد ، بنگر که هَمه طوفان
بنگر که هَمه فریاد ، بنگر که هَمه طوفان

الله الله الله ، الله الله الله
الله اکبر ، الله اکبر …
الله الله الله ، الله لله الله
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

 

از اشک یَتیمانت از خون شَهیدانت
از اشک یتیمانت از خون شهیدانت
فردا که بهار آید ، صد لاله به بار آید
صد لاله به بار آید …
از خون شهیدانت ، صد لاله به بار آید
صد لاله به بار آید …

الله الله ، لله الله …
لا اله الا الله ، لا اله الا الله
الله الله ، الله الله …
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

الله الله الله ، الله الله الله
الله اکبر ، الله اکبر …
الله الله الله ، الله لله الله
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

فَردا که بَهار آید ، آزاد و رَها هَستیم
آزاد و رَها هَستیم …
ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران
فردا که بهار آید ، آزاد و رها هَستیم
فَردا که بَهار آید ، آزاد و رَها هستیم

نه ظلم و نه زَنجیری ، در اوج خُدا هَستیم
دَر اوج خدا هستیم …
ایران ایران ایران ، ایران ایران ایران
نه ظلم و نه زَنجیری ، در اوج خُدا هَستیم
نه ظلم و نه زَنجیری ، در اوج خدا هستیم

الله الله ، لله الله …
لا اله الا الله ، لا اله الا الله
الله الله ، الله الله …
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

الله الله الله ، الله الله الله
الله اکبر ، الله اکبر …
الله الله الله ، الله لله الله
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

” آنان که گفتند که الله و بَر این ایمان پایدار ماندند
حاضِر نَشدند بَنده ی غیر خُدا شَوند
و حکومت غیر خدا پذیرند
فرشتگان رَحمت بَر آنها نازل شوند و مُژده دَهند
که دیگر هیچ ترسی و حُزن و اندوهی از گذشته ی خویش ندارید
و شما را به هَمان بهشتی که انبیا وَعده دادند بشارت باد ”

الله الله الله ، الله الله الله
الله اکبر ، الله اکبر …
الله الله الله ، الله لله الله
لا اله الا الله ، لا اله الا الله

دانلود آهنگ

 

سایر آهنگ های رضا رویگری را هم می توانید از این لینک بشنوید .