دانلود آهنگ حمومی از مرتضی احمدی

آهنگ حمومی از مرتضی احمدی | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Morteza Ahmadi Hamoomi

حمومی از مرتضی احمدی

متن آهنگ حمومی از مرتضی احمدی :

حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه م جهنم
طاس و دولیچه ام رو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه م جهنم
لنگ و قدیفه ام رو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه ام جهنم
پیرهن تنم رو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه و پیرهن تنم جهنم
تاج سرم رو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه و پیرهن تنم و تاج سرم جهنم
النگوهامو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه و پیرهن تنم و تاج سرم و النگوهام جهنم
گوشواره هام و بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه و پیرهن تنم و تاج سرم و النگوهام و گوشواره هام جهنم
حلقه ی طلامو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه و پیرهن تنم و تاج سرم و النگوهام و گوشواره هام و حلقه ی طلام جهنم
جورابای پامو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه و پیرهن تنم و تاج سرم و النگوهام و گوشواره هام حلقه ی طلام و جورابای پام جهنم
کفشای پامو بردن
حمومی آی حمومی
فرش و قالیچه م رو بردن
فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه و پیرهن تنم و تاج سرم و النگوهام و گوشواره هام و حلقه ی طلام و جورابای پام و کفشای پام جهنم
رخت و لباس ، خونه و اثاث، هر چی که داشتم و بردن

دانلود آهنگ