دانلود آهنگ های مرتضی جعفرزاده ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

مرتضی جعفرزاده 1400 تا 1402

مرتضی جعفرزاده کرمانجی یکی از خوانندگان موسیقی محلی کرمانج می باشد وی در سال ۱۳۶۵ در شهرستان شیروان به دنیا آمد . در این پست گلچینی از آهنگ های مرتضی جعفرزاده ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را در نیلی موزیک قرار داده ایم :

آهنگ های سال ۱۴۰۳ :

دانلود آهنگ بغض از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Boghz 

ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮزم واﺳﻪ دﻳﺪﻧﺖ ﻣﻴﻤﻴﺮه ﻫﺮﺷﺐ ای ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻴﺮی ﭼﻪ راﺣﺖ
ﺧﻮاب ﺗﻮ ﭼﺸﺎم ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﻧﻴﺴﺖ
ای ﻋﺸﻖ ﺑﻰ رﺣﻢ ﻛﺮدی ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﺮی ﭼﻪ راﺣﺖ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﻐﺾ ﺑﻰ ﺻﺪا
وﻗﺘﺸﻪ ﺑﺒﺎری ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮ ﺑﻰ ﻫﻮا
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺧﺴﺘﻪ ام ﺧﺪا درد ﻋﺎﺷﻘﺎ
اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﻴﺸﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا

 

 

ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﺸﻪ واﺳﺖ ﻣﻦ از ﻋﻤﻖ رﻳﺸﻪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻦ ﻛﻢ ﺑﺮدی ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻫﻮش و ﺣﻮاﺳﻮ واﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﭼﺮا ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻰ ﻣﺎه ﺷﺒﻢ رﻓﺖ ﻗﻠﺒﻮ ﺷﻜﺴﺘﻰ
ﺑﻪ ﭘﺎت ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ ﺗﻮرو ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ اﺷﻜﺎم ﻣﻴﺮﻳﺰه رو ﮔﻮﻧﻢ
ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﻐﺾ ﺑﻰ ﺻﺪا
وﻗﺘﺸﻪ ﺑﺒﺎری ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮ ﺑﻰ ﻫﻮا
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺧﺴﺘﻪ ام ﺧﺪا درد ﻋﺎﺷﻘﺎ
اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﻴﺸﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شیاد از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Shayad

رﻓﺘﻰ و ﻗﻴﺪﻣﻮ زدی ﻣﺮﮔﻤﻮ ﻳﻪ روز ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ
اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﺎی ﺑﻪ دﻳﺪﻧﻢ ﻋﻜﺴﻮ رو ﺧﺎﻛﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ
ﺟﻮوﻧﻴﻤﻮ واﺳﺖ ﺑﺪم ﺑﺎ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﺑﺸﻴﻨﻰ
ﺟﻮوﻧﻴﻤﻮ واﺳﺖ ﺑﺪم ﺑﺎ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﺑﺸﻴﻨﻰ
ﻛﻮر ﺷﺪه ﭼﺸﻤﺎم اﺷﻜﺎم ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻞ ﻣﻴﺎد
ﺣﺴﻰ ﺗﻮ دﺳﺘﺎم ﭘﺎم ﻧﻴﺴﺖ دﻳﮕﻪراه ﺑﻴﺎم
ﺳﺮت ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺮد ﺧﻴﺮ ﻧﺒﻴﻨﻰ ﺷﻴﺎد
ﺳﺮت ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺮد ﺧﻴﺮ ﻧﺒﻴﻨﻰ ﺷﻴﺎد

 

 

اﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﻓﺘﻨﺖ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳﻪ آﺷﻮﺑﻪ
ﺑﻌﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺑﺮی ﺧﺐ ﺑﺮام ﻳﻪ ﻛﺎﺑﻮﺳﻪ
ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ واﺳﺖ ﻣﻴﺰد و واﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ
ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ واﺳﺖ ﻣﻴﺰد و واﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ
ﻛﻮر ﺷﺪه ﭼﺸﻤﺎم اﺷﻜﺎم ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻞ ﻣﻴﺎد
ﺣﺴﻰ ﺗﻮ دﺳﺘﺎم ﭘﺎم ﻧﻴﺴﺖ دﻳﮕﻪراه ﺑﻴﺎم
ﺳﺮت ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺮد ﺧﻴﺮ ﻧﺒﻴﻨﻰ ﺷﻴﺎد
ﺳﺮت ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺮد ﺧﻴﺮ ﻧﺒﻴﻨﻰ ﺷﻴﺎد

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شبگرد از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – ShabGard

آﺧﻪ زﻣﻮﻧﻪ اﻳﻦ رﺳﻢ وﻓﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺸﻰ ﻋﺎﺷﻖ بره ﻳﺎرت روا ﻧﻴﺴﺖ
ﺣﺮوﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻮی ﺗﻮ ﺑﺮ دﻟﻢ دوا ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﺎش بهم اﻟﺎن ﺑﺪی ﻳﻪ ﭘﻴﺎﻣﻰ
ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ازت ﺑﺪی ﻳﻪ ﺳﻠﺎﻣﻰ
ﺑﺪﺟﻮری ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده دﻟﻢ
ﻛﻔﺮه وﻟﻰ ﻣﻴﮕﻢ واﺳﻢ ﺗﻮ ﺧﺪاﻳﻰ
ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮕﺮدا ﺷﺪه ﺳﺮدردام
ﻛﺎر ﻫﺮ ﺷب ﻮ روزم
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ
ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮕﺮدا ﺷﺪه ﺳﺮدردام
ﻛﺎر ﻫﺮ ﺷب ﻮ روزم
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ

ما نمیتونیم دور بمونیم از هم یه ساعت
بدجور کرده این دیوونه به عشقا عادت
خونه آخرت منم مننگرد تو دنیا
شبیه منپیدانمیشه تا به قیامت
ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮕﺮدا ﺷﺪه ﺳﺮدردام
ﻛﺎر ﻫﺮ ﺷب ﻮ روزم
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ
ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮕﺮدا ﺷﺪه ﺳﺮدردام
ﻛﺎر ﻫﺮ ﺷب ﻮ روزم
ﺑﺪون ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ

دانلود آهنگ

 

آهنگ های سال ۱۴۰۲ :

دانلود آهنگ سربازی ۳ از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Sarbazi 3 

دارم میرم سربازی ، دارم میرم سربازی ، گریه نکن یار ، خدانگهدار ، خدانگهدار
دارم میرم لب مرز بدون دلدار گریه نکن دلدار ، خدانگهدار
مراقب مادر پیر منم باش گریه نکن یار ، خدانگهدار
آی گریه نکن یار ، خدانگهدار ، گریه نکن یار اره خدانگهدار
قسمت من شی ، آره میشی تو دلدار ، قسمت نباشی میشی عکس یادگار

چه شبهایی که من تا صبح رو برجک گهای گریه کردم ، جان گریه کردم
مرخصی داشتم و اما نخواستم پیشت برگردم ، پیشت برگردم
برگردم و ببین با چشمون گریون دورت شلوغه ، دورت شلوغه
همه قولایی که بهم تو دادی فقط دروغه ، آره دروغه
آی گریه نکن یار ، خدانگهدار ، گریه نکن یار اره خدانگهدار
قسمت من شی ، آره میشی تو دلدار ، قسمت نباشی میشی عکس یادگار

میگن بری سربازی واسه خودت مرد شی ، ذره ذره آب میشی توی آموزشی
خدا ازت نگذره اینه رسم عاشقی ، تا برگردم ببینم عشق یکی دیگه شی
آی گریه نکن یار ، خدانگهدار ، گریه نکن یار اره خدانگهدار
قسمت من شی ، آره میشی تو دلدار ، قسمت نباشی میشی عکس یادگار

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ مادر از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Madar

مادرم رفت خدایا

دل من تنگه نگاشه

دل بیچاره هنوزم

نسخ زنگ صداشه

جای خالیشو میبینم

بخدا یه روز میمیرم

قبله ام بعد خدایی

از تو شفا میگیرم

مادر مادر دور چشات بگردم

رفتی آخر خداحافظی نکردم

نیستی دیگه با عکست گریه کردم

مادر کجایی بیا دورت بگردم

رفتی آخر خداحافظی نکردم

 

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ جنون از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Jonoon

تو که جات خالی باشه دنیارو میخوام چیکار

دنیا دنیا باشه تو نباشی میخام چیکار

تو کنارم نباشی عشقو من میخوام چیکار عشقو میخوام چیکار

جنون گرفتم بعد تو بیا حالمو ببین

گذاشتی رفتی بی خبر پیه یه عشق شیرین

یه روز میاد پا میخوری میدونی گرده زمین آی

وسوسه کردی قلبمو خام حرفات شدم

خاک عالم به سرم رفیق زحمات شدم

چرا بی تاب شدم چرا بی خواب شدم آی

 

 

گفته بودی که یه روز ولم کنی داغونم

هنوزم صدات میاد گیجه دله مجنونم

هم قسم میدونی قدرتو میدونم قدرتو میدونم

جنون گرفتم بعد تو بیا حالمو ببین

گزاشتی رفتی بی خبر پیه یه عشق شیرین

یه روز میاد پا میخوری میدونی گرده زمین آی

وسوسه کردی قلبمو خام حرفات شدم

خاک عالم به سرم رفیق زحمات شدم

چرا بی تاب شدم چرا بی خواب شدم آی

خونه آخرم تویی قلبم میخاد کجا بره

روز تلخه جدایی اصن از یادم نمیره

جنون گرفتم ای خدا بگید عشق من نره

تنهام گزاشت بی معرفت از حال من بیخبره ای

جنون گرفتم بعد تو بیا حالمو ببین خ

گزاشتی رفتی بی خبر پیه یه عشق شیرین

یه روز میاد پا میخوری میدونی گرده زمین آی

وسوسه کردی قلبمو خام حرفات شدم

خاک عالم به سرم رفیق زحمات شدم

چرا بی تاب شدم چرا بی خواب شدم آی

 

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ بی معرفت ۲ از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Bi Marefat 2

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ نسخ از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Nasakh

غروب جمعه شدم دلتنگیام زیاده

مثل شبگرد عاشق راه میرم پیاده

خنده تلخی ماست دوباره رو لب من

هر وقت تورو میبینم پایین میاد تب من

هر وقت تورو میبینم چه آرومه شب من

نسخ چشات شدم رفیق غمات شدم

یهو کیش و مات شدم آخه کجایی

دلتنگ صدات شدم بارون چشات شدم

آخرش منو میکشه این جدایی

بسه دیگه بیا نکن تو بی وفایی

بسه دیگه بیا نکن تو بی وفایی

 

 

 

 

 

 

بازم رو قلب خستم زخماتو جا میذاری

معلومه تو چشات میخای تنهام بذاری

من عاشق تو بودم کافی نبود برا تو

چیشد از دل من کم میکنی هواتو

چیشد از دل من کم میکنی هواتو

نسخ چشات شدم رفیق غمات شدم

یهو کیش و مات شدم آخه کجایی

دلتنگ صدات شدم بارون چشات شدم

آخرش منو میکشه این جدایی

بسه دیگه بیا نکن تو بی وفایی

بسه دیگه بیا نکن تو بی وفایی

آروم نمیشه قلبم ببین که خیلی خستم

من پای عشق تو عرورمو شکستم

بسه بسه بی وفا دیگه نا ندارم

میرم با خاطرات تنهات میذارم

نسخ چشات شدم رفیق غمات شدم

یهو کیش و مات شدم آخه کجایی

دلتنگ صدات شدم بارون چشات شدم

آخرش منو میکشه این جدایی

بسه دیگه بیا نکن تو بی وفایی

بسه دیگه بیا نکن تو بی وفایی

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ دل بیقرار از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Del Bi Gharar

درون سینه من آهی ندارم

غریب افتاده ام جایی ندارم

نمیدانم چه باید کرد با دل

آخ ز دستش یک دم آسایش ندارم

از این دلداده من بگیر خدایا

ز دستش تا به کی گویم خدایا

خدایا از زمونه گله دارم

نه صبری مونده نه حوصله دارم

برای دیدنش دل بی قرارم

به چشمانش مرا دل مبتلا کرد

مرا اینگونه با عشق آشنا کرد

هزاران بار من اشک کردم از عشق

نشد یه لحظه از یادت جدا دل

شده عاشق تو این باوفا دل

از این دلداده من بگیر خدایا

ز دستش تا به کی گویم خدایا

خدایا از زمونه گله دارم

نه صبری مونده نه حوصله دارم

برای دیدنش دل بی قرارم

دلم زخمی خاطرات یاره

دلم طاقت دوریشو نداره

تموم دلخوشی های دل من

همین یه قاب عکس رو دیواره

از این دلداده من بگیر خدایا

ز دستش تا به کی گویم خدایا

خدایا از زمونه گله دارم

نه صبری مونده نه حوصله دارم

برای دیدنش دل بی قرارم

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ دلتنگی از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Deltangi

دوتارکم از ژه داره دلتنگ بومه سوا یاره

ژه وقتا چو سالک تره نزانم لکویی یاره

وفکری ته بومه هیسیر وره کو تو ناوی ژبیر

تونینی رو له من ناره دینه ته بوم دلداره

آه دلتنگی گپ حالی ناوینه

نه را آرام دگریه چوبینه ته من دین کریه دلداره

وره ببین له پالیه من رونای بگه وی دلی من

اگر نیی از غمگینم لیاره گلناره هواله

هین وه بیره ته ترمه ازسر وی کانیه زلال

ژه چاوان هستر دباره دلتنگمه سا ته هوال

ژه دوریه ته پر غمگینم فکر نگم از بمینم

تریم دوو دیسا هوال جارکه از ته بوینم

آه دلتنگی گپ حالی ناوینه

نه را آرام دگریه چوبینه ته من دین کریه دلداره

وره ببین له پالیه من رونای بگه وی دلی من

اگر نیی از غمگینم لیاره گلناره هواله

بارانه غم دباره دیسا وسررر دلی من

تنینی ته هوالو چه هاتیه سره من

دل تنگیه یخستم ژه دوریه ته هوااال

چویی وتنه مامه کتمه له کجه مااال

آه دلتنگی گپ حالی ناوینه

نه را آرام دگریه چوبینه ته من دین کریه دلداره

وره ببین له پالیه من رونای بگه وی دلی من

اگر نیی از غمگینم لیاره گلناره هواله

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ بی معرفت از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Zibaye Bi Marefat

بی معرفت منو نمیشناسی مگه میری راحت بی معرفت

عشق قدیمت نداره طاقت خوب میدونی اگه مال من شی میمیردم واست

بی معرفت مگه نمیدونستی چی میخوام ازت

بی معرفت همیشه پیش من باشی تو فقط

رسمش نبود تو بری تنها بمونم ته خط

کاری کن که از درد عشقت نمیرم

ازم نخواه بی تو آروم بگیرم

خودت نباشی من میمیرم

سفید شدن تار موهام تو جوونی

خراب کردی آرزومو تو میدونی

منو فروختی بی وفا به آسونی

منو فروختی بی وفا به آسونی

بی معرفت خوب میدونی این دل من پیشت گیره

خاطراتت تا ابد این دل عاشق نمیره دوری ازم

بگو کجایی شبا دلم میگیره بی معرفت

آخه نشنیدی افتادم ز پا آخه چرا رفتی پی دنبال یه بی سروپا

بد میاری برو دیگه ازم حلالیت نخاه

کاری کن که از درد عشقت نمیرم

ازم نخواه بی تو آروم بگیرم

خودت نباشی من میمیرم

سفید شدن تار موهام تو جوونی

خراب کردی آرزومو تو میدونی

منو فروختی بی وفا به آسونی

منو فروختی بی وفا به آسونی

نفسای آخره نزارید عشق من بره

بغضی نشست توی گلو چشام همیشه بهتره

با هر نفس به یاد تو دوباره بغض من میگیره

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ داداشی ۳ از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Dadashi 3 

رسیده شب ز راه خرابه حالم

نمیرسم هوا دیگه به جانم

داداشی پر زدی تو آسمونا

کجا رفتی رفیق نیمه راهم

به یادت عکستو بغل کردم

به تن کردم برات پیرهن سیاهم

غریبی میکنم با قاب عکست

گلو پر پر کنم سر مزارت

چه خوش سلیقه ای گلچین روزگاز

گلم را چیده ای چرا به یکبار

کمرم شکست کجایی برار

غریبی میکنم با قاب عکست

گلو پر پر کنم سر مزارت

چه خوش سلیقه ای گلچین روزگاز

گلم را چیده ای چرا به یکبار

کمرم شکست کجایی برار

بیا دورت بگردم مهربونم غم دوریت زده آتیش به جونم

سر مزارت هر شب گریه کردم هوایی شده دل به جونم

بهونه داره این دل من

غریبی میکنم با قاب عکست

گلو پر پر کنم سر مزارت

چه خوش سلیقه ای گلچین روزگاز

گلم را چیده ای چرا به یکبار

کمرم شکست کجایی برار

غریبی میکنم با قاب عکست

گلو پر پر کنم سر مزارت

چه خوش سلیقه ای گلچین روزگاز

گلم را چیده ای چرا به یکبار

کمرم شکست کجایی برار

دلگیرمو بی هم نفس ناراحتم من توی حبس

کلاغا پرواز میکنن عقابو کردن تو قفس

الهی پیش مرگت بشم سایت کم نشه از سرم

فلک تورو ازم گرفت دیگه نمیشه باورم

کجایی تو برادرم با خاطراتت خدایی چه کنم

نبودتت رو چظور باور کنم دورت بگردم

آخه مگه میشه سر مزارت گریه نکنم

ساقی کجایی دلم پره درده

داداشی من زیر خاک سرده

بریز که امشب دل هواشو کرده

کدوم نامردی می برارو

دانلود آهنگ

 

آهنگ های مرتضی جعفرزاده 1400 تا 1402

آهنگ های سال ۱۴۰۱ :

دانلود آهنگ جوانی از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Javani

چی شد صبر و قرارم وای بر من چه بد شد حال زارم وای بر من

جوانی را به پیری هدیه دادم سیه شد روزگارم وای بر من

جوونیم رفت با موی سفیدم هزاران غصه دارم وای بر من

شرمندتم جوانی جوانی جوانی

غم کرده با خوشی هام تبانی نوایی

به خاک غم نشستم نشستم شکستم

بهاری بود جوانی چه آسون رفت ز دستم

از بس با غصه خو کردم خدایا جوانی را ز دست دادم خدایا

چو پیری را به خود دیدم شکستم جوانی آرزو کردم خدایا

ندانستم که با دیدار این غم که حیف دیر یادش کردم خدایا

شرمندتم جوانی جوانی جوانی

غم کرده با خوشی هام تبانی نوایی

به خاک غم نشستم نشستم شکستم

بهاری بود جوانی چه آسون رفت ز دستم

بهار عمر رفت ای داد و بیداد چه بیهوده زدستم رفت ای داد

شکایت دارم از دست زمونه تموم آرزوهام رفته به باد

نمیدانی چرا قدر جوانی که….عمر آدمیزاد

شرمندتم جوانی جوانی جوانی

غم کرده با خوشی هام تبانی نوایی

به خاک غم نشستم نشستم شکستم

بهاری بود جوانی چه آسون رفت ز دستم

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ حیف آدم از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Heyf Adam

ای فلک چرخ تو بلا به جانم بی وفا روزگار

بی وفایی شده رسم زمانه فلک ای کج برار

دست تقدیر منو کرده نشانه بی وفا روزگار

هرچی درد ای فلک هرچی فلک ای جفا برار

حیف حیف گل من که بره زیر خاک

حیف حیف خاطرات که نمیاد به یاد

دل دل بسوزه دل از آدما سیره

قلب ساده من تو قفس اسیره

ز دست روزگار چه ها کشید نداری معرفت

خوشیات کم شده به جاش تو داری چرا درد و ماتم

آخه فلک چی میخوای خسته نمیشی از جون آدم

حیف حیف گل من که بره زیر خاک

حیف حیف خاطرات که نمیاد به یاد

دل دل بسوزه دل از آدما سیره

قلب ساده من تو قفس اسیره

رفیقا رفتنو چرا موندمو درد و تنهایی

فلک سیه بخت تا کی بسوزم تو غم جدایی

حالا که بسمه دیگه نمونده ظلم و جفایی

حیف حیف گل من که بره زیر خاک

حیف حیف خاطرات که نمیاد به یاد

دل دل بسوزه دل از آدما سیره

قلب ساده من تو قفس اسیره

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ عشق بیرحم از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Eshghe BiRahm

این صدا بارون با چشای گریونم زخمای نامردی زد به قلب خستم

سهم من خنجر شد بر کی دل بستم هرجا باشی ای عشق من به یادت هستم

عشق بی رحم من تو به من بد کردی منو عادت دادی به خنجر نامردی

خیلی دیر فهمیدم غم تو هر چی گفتی از عشق دروغو نیرنگه

بعد من عاشقی واست اجبار میشه هر کی گفت عاشقه دلدار میشه

منو عاشق کردی فکر گناش نبودی منو عاشق کردی فکر گناش نبودی

عشق بی رحم من تو به من بد کردی منو عادت دادی به خنجر نامردی

خیلی دیر فهمیدم غم تو هر چی گفتی از عشق دروغو نیرنگه

روزگار روزگار با دلم بد کردی دیوونه غم تو تا ابد تو دلم میمونه دیوونه

بی وفا بی وقا تو چقد نامردی میدونم آخه از غم تو بی صدا میخونم داغونم

عشق بی رحم من تو به من بد کردی منو عادت دادی به خنجر نامردی

خیلی دیر فهمیدم غم تو هر چی گفتی از عشق دروغو نیرنگه

ای عشق بی رحم من تو به من بد کردی منو عادت دادی به خنجر نامردی

خیلی دیر فهمیدم غم تو هر چی گفتی از عشق دروغو نیرنگه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شکستی احساسمو از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Shekasti Ehsasamo

شعر و آهنگ : مرتضی جعفرزاده
کیبورد :علی جعفرزاده
تنظیم:پوریا سیستار

شکستی احساسمو منو دادی به بازی

خدا ازت نگذره بالا سرته قاضی

قرارمون این نبود منو ساده ببازی

قرارمون این نبود منو ساده ببازی

بی هوا دلتنگتم نفسم میگیره

هنوزم این عاشق روی اسم تو گیره

شده پابند تو یه روز واست میمیره

شده پابند توبگو بمیر میمیره

آتیش قلبو ببین اینجوری خاموش نکن

اگه میخوای بری تو منو فراموش نکن

اگه انتخابم به قلبت گوش بکن

توی رویای من منو مدهوش نکن

بی هوا دلتنگتم نفسم میگیره

هنوزم این عاشق روی اسم تو گیره

شده پابند تو یه روز واست میمیره

شده پابند توبگو بمیر میمیره

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ بارون از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Baroon

دلم داره هواتو هواتو هواتو

آرومه قلب خستم فقط با صدای تو

آرامش منی تو کسی نمیاد جاتو

خدا میدونه عشقت شیرینه با تو

بارون میاد نم نم عاشق میشم کم کم

بارون میاد نم نم دلتنگم هر دم

بهشتو دیگه نمیخوام با تو میام جهنم

بهشتو دیگه نمیخوام با تو میام جهنم

دانلود آهنگ مرتضی جعفرزاده بارون

بارون میاد نم نم بیرون هوا چه سرده

یعنی الان کجایی دلم هواتو کرده

هی خوابتو میبینم تا چشم رو غم میزارم

بارون میاد نم نم عاشق میشم کم کم

بارون میاد نم نم دلتنگم هر دم

بهشتو دیگه نمیخوام با تو میام جهنم

بهشتو دیگه نمیخوام با تو میام جهنم

بازم دلم گرفته از این سکوت پنهون

بازم دلم هواتو کرده به زیر بارون

امشب میخوام بگردم تو کوچه و خیابون

با عشق تو بسازم شعر دوباره از جون

بارون میاد نم نم عاشق میشم کم کم

بارون میاد نم نم دلتنگم هر دم

بهشتو دیگه نمیخوام با تو میام جهنم

بهشتو دیگه نمیخوام با تو میام جهنم

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ سیگار از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Sigar

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ وگر از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Vagar

خدایا شاهد باش دلم واسش تنگه
دنیا واسم بی تو بی رنگه
جای تو خیلی کنار من خالیه
عاشق واست هر شب دلتنگه
کجا موندی که دیوونه شدم واست
جای تورو هیچکی نمیگیره کنار من
خدا شاهد بود که واست میمیرم
کدوم نامردی مارو از هم جدا کرد
برگرد که خاطرات منو کشته
برگرد در انتظارت نشسته ام
برگرد که دل ترک خورده ام
بی تو زنده نمیمونم یار

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ رفیق نیمه راه از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Rafige Nime Rah

 

رفاقتی نمونده تو این دوره زمونه بی حرمتی زیاده پیره هرچی جوونه
من از تموم عالم خدا یه گله دارم به آسمون کشیده آواز دوتارم
به آسمون کشیده آواز دوتارم
ضربه خوردم خدا از نارفیقی دل ساده چه دردایی کشیدی
ضربه خوردم خدا از بی مرامی رفیق دلیل سر درد شبامی
رفیق دلیل سر درد شبامی

 

 

 

رفیق نا رفیقم زدی زیر قرارت
پشتمو خالی کردی نوش جونت ؛ حلالت
رفیق بی مرامم من بی پشت و پناهم
حکم من تنهاییه با اینکه بی گناهم
حکم من تنهاییه با اینکه بی گناهم
ضربه خوردم خدا از نارفیقی دل ساده چه دردایی کشیدی
ضربه خوردم خدا از بی مرامی رفیق دلیل سر درد شبامی
رفیق دلیل سر درد شبامی

 

 

 

رفیق بی معرفت از من گذشتی راحت
تو اوج اعتماد به من کردی خیانت
گیر رفاقت شدم توی دنیای بد
نامردی مد شده رفاقتی رفاقت
عجب رکبی زدی شده برات یه عادت
حکم داداشو داشتم چی کم گذاشتم واست
ضربه خوردم خدا از نارفیقی دل ساده چه دردایی کشیدی
ضربه خوردم خدا از بی مرامی رفیق دلیل سر درد شبامی
رفیق دلیل سر درد شبامی

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ میمیرم از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Mimiram

بازم شب و بازم درد گریه های شبونه برام شده یه عادت

کم آورده این عاشق کجایی بی معرفت آخ میمیرم اگه نبینمت

میمیرم نبینم من غمت میکشه منو بوی پیرهنت میمیرم برای دیدنت

احساس من بعد تو خدایی دیگه مرده این قلب داغون رفتی و ترک خورده

دست به قلب خسته دست گلی که پژمرد تو اتاق در بسته

آخ میمیرم نبینم من غمت میکشه منو بوی پیرهنت میمیرم برای دیدنت

میمیرم نبینم من غمت میکشه منو بوی پیرهنت میمیرم برای دیدنت

یار قدیمی من دردنه قلبمی واسه دل شکسته فقط تو مرهمی

حیف این دل ساده زدی و شکستی به دروغ میگفتی تا آخر راه هستی

آخ میمیرم نبینم من غمت میکشه منو بوی پیرهنت میمیرم برای دیدنت

میمیرم نبینم من غمت میکشه منو بوی پیرهنت میمیرم برای دیدنت

دانلود آهنگ

 

 

آهنگ های مرتضی جعفرزاده 1400 تا 1402

آهنگهای زیر مربوط به سال ۱۴۰۰ می باشد :

دانلود آهنگ میرم از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Miram

میرم میرم جایی که دستت نرسه منو ببینی
بی رحم نمیزارم عزیزم حتی اشکامو ببینی
سخته تحمل میکنم تو برو فکر خودت ای وای
خداحافظ عزیزم تو نگران من نباش میرم
میرم از درد دلتنگی بمیرم
میرم نمیخوام من سر راتو بگیرم
اصلا چی میشه سرنوشت من… مهم نیست
مهم اینه، چشای تو نشن خیس
ای یار… میرم میدونم حتی یه لحظه، یادِ من نیستی
ای وای!! دیگه نمیخونم، وقتی تو مالِ من نیستی
ای وای!! خیال میکردم، عشق اول و آخرم هستی

 

 

ای داد دروغه حرفاتو دل به کس دیگه ای بستی، ای وای
میرم از درد دلتنگی بمیرم
میرم نمیخوام من سر راتو بگیرم
اصلا چی میشه سرنوشت من… مهم نیست
مهم اینه، چشای تو نشن خیس
نباید تو دو دل شی، میرم دردت به جونم
دیگه وقتش رسیده، برم تنها بمونم
چقدر تلخه جدایی، ولی تقدیرم اینه
شاید من بد آوردم، شاید دنیا همینه
میرم از درد دلتنگی بمیرم
میرم نمیخوام من سر راتو بگیرم
اصلا چی میشه سرنوشت من… مهم نیست
مهم اینه، چشای تو نشن خیس

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ خسته از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Khasteh

از گریه های هر شبم خستم خستم

تموم رویاهامو من با تو بستم

بگو بمیر تا آخرش با تو هستم

بگو بمیر تا آخرش با تو هستم آی

آهم میگیره بی وفا با دلم نکن جفا

نفرینت نمیکنم برگرد تورو خدا

نکن بازی با دل عاشق سر به هوا

برگرد تورو خدا برگرد تورو خدا

هرجا اسم تو میاد دل من

ای خدا با یاد تو اشک روی چشام میاد

هرچی ساختم واسه عشق آخرش ساختی به باد

منو درگیر عشق خودت کردی

عاشقتم چرا با دلم سردی

میدونی با دنیا عوض نمیشی

آخرش میدونم مال من میشی

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ لکویی لیلا از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Lakoei Leyla

شعر : رضا مظلوم
نوازنده : مهدی حیدرزاده

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ دریا از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Darya

دریا دریا، اومدم تنها
تا که بشنوی تو درد و دلامو
دریا دریا، این حالمو دریاب
جز تو کی میدونه من کجام و؟
دریا دریا دریا، من با تموم دردا
آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا
عشقمو ببینم کنار موجا
دریا دریا دریا، من با تموم دردا
آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا
عشقمو ببینم کنار موجا
آرومم کن، آخه بی تابه دلم
لب ساحل شبا میخوابه دلم
دل من تنگ شده، تو دلم جنگ شده
کاش بدونم اون کجا رفته
حالا موندم با همه خاطره هام
غیر عکساش دیگه چی مونده برام؟
دل من تنگ شده، تو دلم جنگ شده
کاش بدونم اون کجا رفته
دریا دریا دریا، من با تموم دردا
آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا
عشقمو ببینم کنار موجا
دریا دریا دریا، من با تموم دردا
آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا
عشقمو ببینم کنار موجا

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ نفس نفس از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Nafas Nafas

رفتی و بی تو دل من اسیر زخم قفسه
دیگه بارو چشام اگه غمه دیگه بسه
دست خودم نیست دل من آخه گرفتار توئه
سهم من از زخمای تو عشق دل آزار توئه
نفس نفس رفته برات پرسه زدم توی هوات
آره جوونیم به خدا فنا شده پای چشات
خسته شدم تو این قفس خواستی به داد من برس
خیره به در مونده چشم بس که زدم نفس نفس

هواتو از دلم نگیر سخته نفس کشیدنم
بیا که با هر نفسم اسمتو فریاد بزنم
نخواستی باورم کنی شریک غصه هام بشی
توو سختی های زندگی رفیق پا به پام بشی
نفس نفس رفته برات پرسه زدم توی هوات
آره جوونیم به خدا فنا شده پای چشات
خسته شدم تو این قفس خواستی به داد من برس
خیره به در مونده چشم بس که زدم نفس نفس

ازت فقط تو دلمه موی سفید توی سرمه
توی دلم فقط غمه خدا میدونه
داد میزنم نرو دلم میخواد فقط تورو دیوونه
نرو کنار من بمون سخته برای هر دومون تو این زمونه
تنگه دلم برای تو نفس نفس میره دلم فقط واسه هوای تو نگیر بهونه
نفس نفس رفته برات پرسه زدم توی هوات
آره جوونیم به خدا فنا شده پای چشات
خسته شدم تو این قفس خواستی به داد من برس
خیره به در مونده چشم بس که زدم نفس نفس

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ ولم نکن از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Velam Nakon

هیچکی نمیفهمه منو لبریزه بغضم این روزا

دلم گرفته ای رفیق خستم از این حالو هوا

چیشد یهو عاشق شدم نمیدونم بخدا

میسوزونه عشق منو آروم و بی صدا

میسوزونه عشق منو آروم و بی صدا

این کارو با دلم نکن برگرد ولم نکن

من عاشق توام دیگه تحقیرم نکن

اگه نفرینت کنم آهم میگیره زود

گریه های هر شبم خدایی حقم نبود

میکشم آهی که بری از یادم

چجوری عمرمو پای قولات دادم

من نمیدونم ته قِصه خدایا چی میشه

کی میخواد بجای من شریک زندگیت بشه

کی میخواد بجای من شریک زندگیت بشه

این کارو با دلم نکن برگرد ولم نکن

من عاشق توام دیگه تحقیرم نکن

اگه نفرینت کنم آهم میگیره زود

گریه های هر شبم خدایی حقم نبود

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ منتظر از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – montazer

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ یاره جان از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – YareJan

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ وره زمستان از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – VareZemestan

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ سویر گل از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Sovil Gol

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ آروم آروم از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – Aroom Aroom

آروم آروم آروم شدی عمر و جونم
مثل شبگردی که عاشقم حیرونم
واسه عشق پاکت من بهت مدیونم
واسه این خوشبختی از خدا ممنونم
نباشی دیوونم
باور کن باور کن واسه تو میمیرم
نباشی کنارم به خدا دلگیرم
تا اسم تو میاد با خودم درگیرم
خوشحالم وقتی که میگی دوسم داری
والا این زندگی نمیشه تکراری
میبری دل از من تو خود دلداری

عشق من باور کن دارم عاشق میشم
آرزو دارم که تو بمونی پیشم
حس و حالم با تو خیلی خاص و خوبه
این قلب دیوونه واسه تو میکوبه
تو دلم آشوبه باور کن

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ هره از مرتضی جعفرزاده

Morteza Jafarzadeh – hara

موسیقی : علی جعفرزاده

دانلود آهنگ