آهنگهای رضا محمدی کرمانجی

در این پست از نیلی موزیک گلچینی از آهنگهای رضا محمدی کرمانجی را قرار داده ایم :

 

آهنگهای رضا محمدی کرمانجی

دانلود آهنگ هوال از رضا محمدی

لبن لنگه ته کی رونشتوو هوال
گه دل ته ساویی قلشتو هوال
له جانی من تشت نیلشتو هوال
هرچه خوشی هوو ویی مشتو هوال

هره با چاوه نه من ته نوینه
گیانه ته وه ثمره نگینه
ساز دنیه ساته ژی رند نخوینه

چه روینا لسر ته بیهوده چو
شوو رو ته له دله من دروو گو
من دیی دست نه ته له دست وینه
هر کدا تروو توژی وه دوو

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ گچگ خانان از رضا محمدی

کوزه سر پیله یاره تژه اوه ساره
من دل بایدایه چاوان وه دلگ نه هزاره
عناوه عشق ته یار تامل ناگه دله من
چه وه رفش و عازیزه خاطر ته گله من

گله تو گچگ خانان از هیسیره چاوه ته
مهره ته له دله من اترسم ژه باوه ته
وه دزه داینه قرار رویگ ته بوینم
اگر گه تو رَضا ویی ایلچی ساته اشینم

وا کنه سر لیوه ته دنیه لهو ایخنه
بیه نیشان روی خه سوا دل را مزگینه
رونه دمگ لبا من اختلات گم سوا ته
ژناو باغ دله خه گلگ تو بیه من

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ خونو خیال از رضا محمدی

گون هریی بکشینه بن چاوه خه
خمار بگه دو چاوه نه رش خه
مایین بوز وه ره خنو خه وه من گین
دل تیه وو کانیه دو چاوه ته

تو خونو خیال منی له یاره
شیلوار سورا اله کچک جیناره
بله ته له دله خه لیخنم الا
مینا ته ناوینم له تو دیاره

شیلوارا یور بچرخینو توز راگه
غمان ژه سر دله عاشق تو راگه
جمال ته بوینم چه دلبری
چه وه رفشی سامرا زیوو زری

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ وره شیرینامن از رضا محمدی

وره شیرینامن رو له شمال باویژ وره
وره تژه دردم ژه دوری ته چاوه من تره
بی ته وندو بومه لناو دردان بگی دادمن
شو رو بویه سامرا زغال دوره چاوه من

دلبر دلبر ته گه کوشتم په وان دو چاو نه رش
ته گه هیسیر گرم ژه ته ناگم دش
تو ایشق منی لناو شوه رش

تو دلال منی بی ته خزان کتیه لناو دل
وره با نمرم ژه دوری ته جانگ بیه دل
وره لیو شراوه لکو مایی تیمه سوا ته
تو گیان منی کیویه چیان دینم سوا ته

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ بیدل وره از رضا محمدی

بیدل وره وره وره از و ته گه همدرد نه
بیدل وره وره ازو ته گه همدرد نه
سفره دله خه ژی وه گه یگ از دیم یگه توژی بوه
له عاره منو ته دیسا برا خاده قضاوت گه

وره وره وره
بیدل وره وره وره لجم تو بمین مره
اگر رسم دنیه وایه برا کسگ عاشق نوه

شوا دل وترا رویه هوالا من وره
گزوا من ساترا خینه هوالامن ژورا مره
اگر تو هری ژبا من دنیا سامن جهنمه

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ یار ژمن دور از رضا محمدی

دردگ گرانه لناو دلی من
دیسا اباره چاوه شلی من
یاره چمانه ژمن کتی دور
واخ دیسانه دل بویه بیهدور

واخ یار ژمن دور
واخ دلی بیهدور
وره شوتیمو شوتیم
ناته ئاره له تِندور

رفش دله من بریه یاره
هررو چاو له رمه بوینم جاره
از بی ته ازانم نامینمه
از عاشقم ساعشق ته تیمه

دل له رده ته جوانی بایدا
ارمان ته له دلی ما
خاده از شوانم یار ژمن دوره
وا چه درده خاده دردگ زوره

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ مترکین از رضا محمدی

من لوا شونه سار مترکین
ته گو سالک بی بهار مترکین
لناو چولگ بی دار مترکین

مترکین از گنه مه
وه امید صوه مه
تو پارا من مگه ژان
ازی لپای ته همه

بومه هیسیر دردان مترکین
کتمه گیره نامردان مترکین
دلی من تژه ارمان مترکین

بی ته نگوم بمینم مترکین
ژه جور ته اخوینم مترکین
چاو له ریه ته امینم مترکین

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ هستر از رضا محمدی

ته یه کم کم وای هستره من ژه چاوان
اکوه اخر ناوه ته سر زمانان
چاوه من گیریا تژه اوره بهاران
دست یاره گرتنه از له دیاران

چاوه من وستیانه وقه ساته گیریامه
چه گریی په وی دلا از ساترا جان دیمه

له هلم هردو ژمه یانه یانه
درد عاشقی چما وقص گرانه
دنیه گشت درد خ وه من دایه
ئوین ته له دلی من عمرگ مایه

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ چره چویی از رضا محمدی

شمال رابویه دیسا بینه ته یاره گیاند
ژه جله دا عار بگری من وه دو کاره خه دا شاند
خه بوو چره ماله من هره دانگری یار
ژه دوترا زوستانه ویی دلا ندی بهار

چره تو چویی اشوتمه لناو رونه
چره تو چویی لچاوه من نما سونه
چره تو چویی وا دله من بویه هوایی
ژه وختا تو چویی چه جورا نا دیمه خدایی

ایرو نزانم چما زوال هاتیه دری من
ژه چاوه کلان کتم خلگ ژمن دلسار بونه
گپ خه بوم له که تو کس تونه قبول گه
کانه هوال و دلبیش لپای گپ من رونه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ وه کن گه از رضا محمدی

دیسا وه کن گه ته دل بریه
شیدا و مسته ته ساته مریه
لوی دله عاشق ته ظلم گریه

دلی من عاشق تمیشه عاشق ته یاره
ناته ته کس ناویینم لناو باغ و گلزاره

وا دلی بیچاره ساترا دینه
وره مجنون خه وقه مشوتینه
کنگ له لیوه من اگی مزگینه

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ دلتنگی از رضا محمدی

دیسا دلتنگی و دیسا حالک خراوو
دیسا بیره ته بوم دیسا جام شراوو
ژدس غمان مروم انی له مستیه
بیچاق ته یاره گیشته هستیه

گره ته بباخشینم منتا وه چه دله
اخازمه اما غرور من نه له
سریشگ گرتمه تشتگ نما بمرم
نگوم چاو له کاره ته گریه بگرم

من چقه گوت مره له پالیه من بمین
اما هالی ته بوم یاره جان وه زمین
تری هره خاده پشت و پنه ته بوه
ژمن ندتر ته دی سلام من بگین

ته اگوت زندگی بیته بی معنایه
نیگا ژه ته عکسگ و سریشگ مایه
ژه جورگ ته ومن گر خاده وه خوره
نفر دگم نامراد بویی در وه دره

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ نفس از رضا محمدی

وه دوه نفس من وخته ناوه تا بان گم
شمالگ اگر راوه پرو بال ساته وه گم
دل سوا ته تنگ بویا فکریم لا عکسه ته
دل هشک ویه بویه دار دوینم از خونه ته

باور گه شونه ته وتاله له ورا
دنیا بی ته سامن عذابه لورا
وه ویی امیدا گه دیسا وگریی
سا دله من بمینی تو وخت نریی

از گو مامه وه تنه چما خجاوه یاره نه
دل ژه تیان امره ژه اسمان بانگ نه
نفر دگم له کسه وا بختا چپه هانی
ژه اولدا تا نیگا داغ له وی دلا دانی

دانلود آهنگ