آهنگ گیلکی فرامرز محجوب

در این پست گلچینی از آهنگ های گیلکی فرامرز محجوب قرار داده ایم .

آهنگ گیلکی فرامرز محجوب

دانلود آهنگ گیلکی کاغذ نویس از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Kaghaz Nevis

ینیویس کاغذ نویس بینیویس  می برار ممدلی ره عرض سلام

بنویس کاغذ نویس بنویس  بگو ان پنجمی کاغذ فدام

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه  ممدلی ممدلی جی تو در به در مرا کاغذ ایه

بینویس تی کیشکه کاکول بوکوده  د باغی ده خو مرا نو فوکوده

سردرد به گده مر بی شوق و ذوق  صبح سردهم مرا سلنگه بوق

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی  ممدلی جی تو در به در مر کاغذ ایه

بنویس شهری کوجی خاخور تیشین  چشمنه دوره کونه تازه کون واسین

حاج علی ام جی سربازی واگردسه تی برای زایم ابوله ی شه مدرسه

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی  ممدلی جی تو در به در مرا کاغذ ایه

بنویس نه سر شمس علی عروس  اون بیرون بارده باز

واگویا کونه تی مار لج لجی می گبه زبان  دراز بنویس کاغد نویس بنویس کاغذ نویس

 

 

 

بنویس کلاچ ملاچی گاو تیشین سید رضاسقط  بوکو امی خانه سحرایه جاده دکفت،ایپچه کج زمین بشو

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی  ممدلی ده تو در به در مراکاغذ ایه

بینویس شهری کوجی خواخور تیشین  چشمه بد دور کونه تازه دور واسین

حاج علی ام جی سربازی واگردسه  تی برای زایم ابوله ی شه مدرسه

هرچه بیشتر می چومه رایه بیه ممدلی  ممدلی جی تو در به در مر کاغذ ایه

بنویس نه سر شمس علی  عروس اون بیرون بارده باز

واگویا کونه تی مار لج لجی می گبه  زبان درازبنویس کاغد نویس بنویس کاغذ نویس

بنویس کلاچ ملاچی گاو تیشین سید رضاسقط  بوکو امی خانه سحرایه جاده دکفت ایپچه کج زمین بشو

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی  ممدلی ده تو در به در مراکاغذ ایه

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ پشمک از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Pashmak

پشمک پشمک در کوچه و بازار داد زنم پشمک فروشم

اونقد آواز خانم فریاد زنم گمه حسنک مار حاجی گول مار پشمک فروشم

آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم

پشمک پشمک کوچه، بازار گردم، دریا کنار گردم کوچه، بازار گردم، دریا کنار گردم

وقتی آواز خوانم حسنک مار داد زنیه پشمکیه بابا کیه کیه، پشمکیه

وقتی فریاد زنم حاجی گول مار داد زنیه پشمکیه بابا کیه کیه ، پشمکیه

وقتی هفتیری کشم، کوچی جاقلان ازازیلان داد زنیدا الکیه

بابا کیه کیه ، پشمکیه پشمک پشمک رشت جومه بازار، جومه جومه بازار

پهلوی شنبه بازار، شنبه شنبه بازار خمام یکشنبه بازار، یکشنبه بازار

خلاصه همه جا فریاد زنم پشمک فروشم آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم

آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم پشمک پشمک اون کی چادر به سر، چانه جیویشته

کره آیه، حسنک مار ننیه بابا می‌ ننیه می ننیه

اون کی خو رویه بیگیفت،‌ای لنگای پا کره آیه حاجی گول مار خالایه

بابا می خالایه می خالایه اون که ای لنگ و ای پا کره آیه

هپل هپو شپل شپو بابا هپل هپو شپل شپو

اون کی ای لنگ بیزیر ای لنگ هوا کره آیه

هپل هپو شپل شپو بابا هپل هپو شپل شپو

پشمک پشمک می‌دور و ور شلوغه می‌دیلی پر ذوقه

می‌دور و ور شلوغه می‌دیلی پر ذوقه

ارزان ببو پشمک بابا یه قرن پشمک

افشان ببو پشمک بابا دوزاره پشمک

برف مانه پشمک بابا یه قرن پشمک

ارزان ببو پشمک بابا دوزاره پشمک

رشت جومه بازار، جومه جومه بازار

پهلوی شنبه بازار، شنبه شنبه بازار

خمام یکشنبه بازار، یکشنبه بازار

خلاصه همه جا فریاد زنم پشمک فروشم

آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم

آخه می‌جان کور پشمکیم خانه به دوشم

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی بوشو بوشو از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Bosho Bosho

بوشو بوشو تره نخوام بوشو بوشو تره نخوام♪ سیاهی تره نخوام
سیاهی تره نخوام بلایی تره نخوام
سیاه سوخته تره نخوام پلا سوخته تره نخوام
آن حرفانا بنا کنار آن حرفانا بنا کنار
آن حرفارا بنه کنار آن حرفانا بنا کنار
سیاهی، بلایی، هتل آبشار بمویی
آخ بمویی! خوش بمویی!! آخ بمویی، خوش بمویی
تره نخوام تره نخوام تره نخوام آی سیاه کر
تره نخوام تره نخوام تره نخوام ♪آی سیاه کر
هسه خوایی؟آها آها خاطر خواهی؟آها آها
هسه خوایی؟آها آها خاطر خواهی؟آها آها
تره نخوام تره نخوام تره نخوام آی سیاه کر
تره نخوام تره نخوام تره نخوام آی سیاه کر

سیا خاله تو تی اون لبان بزه بی می امره گپ نزه بی
سیا خاله تو تی اون لبان بزه بی می امره گپ نزه بی
سه روز ♪ سه شب تو برکت گاز بزه بی می امره گپ نزه بی
بیمیرم بیمیرم بیمیرم بیمیرم بیمیرم بیمیرم
مو تی اوسرخه جولانه گاز بیگیرم بیگیرم
مو تی او خاله سر لب ره بیمیرم بیمیرم
می جا نه که حاج خا نومه لبه لبه دوچکا نومه
لبه لبه دوچکا نومه بمیرم بمیرم بمیرم
مو که خیاط نیم مو که خیاط نیم بودوزم تی رختا آی عضب لاکوی
مو که نجار نیم مو که نجار نیم چکنم تی تختا آی عضب لاکوی
مو که کفاش نیم مو که کفاش نیم بودوزم تی کفشا آی عضب لاکوی
تی بلا می سر عضب لاکوی خانه راهی سر عضب لاکوی
راه رامسرعضب لاکوی تی برد نه سر عضب لاکوی
می بلا به تی سرعضب لاکوی
می جانه که حاج خانومه لبه لبه دوچکا نومه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی آها بوگو از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Aha Bogou

رشت خیابان جای قشنگ لاکوی آها بوگو
خشک بیجارم جای کرسی فروشانه آها بوگو
کوچ اصفهانم جای عزب عزبانه آها بوگو
غازیانم جای حصیر فروشانه آها بوگو
می مشت محرم آها بوگو برنج طارم آها بوگو
تی امره قهرم آها بوگو دل بی تو منه
شا بی تو منه آها بوگو
آفتابه سنگینه جور ویتو منه آها بوگو
می باغ پرچینه ور بی تو منه آها بوگو
آستانه گردشگاه بازار باغانه آها بوگو
لشت نشا جای آواز خوانانه آها بوگو
طاهرگورابم جای تی کار چکونانه آها بوگو
پهلوی بازار جای ماهی فروشانه آها بوگو
یه پیاله ارده دو پیاله ارده می برار تی مرده آها بوگو
دوچرخه سوار تو پیش مو دونبال آها بوگو
آفتابه سنگینه جور ویتو منه آها بوگو
می باغ پرچینه ور بی تو منه آها بوگو
خمام بازار جای خوشگل خوشگلان آها بوگو
املش بازار جای گالش دختران آها بوگو
لا جانه گول گولی چایی چاکینان آها بوگو
امی گیلان جای زحمت کشانه آها بوگو
ایتا پنج هزاری دوتا پنج هزاری آها بوگو

چایی باغ سر نیشتم تی انتظاری آها بوگو
دل بی تو منه شا بی تو منه آها بوگو
آفتابه سنگینه جور ویتو منه آها بوگو
می باغ پرچینه ور بی تو منه آها بوگو
آستانه گردشگاه بازار باغانه آها بوگو
لشت نشا جای آواز خوانانه آها بوگو
طاهرگورابم جای تی کار چکونانه آها بوگو
پهلوی بازار جای ماهی فروشانه آها بوگو
یه پیاله ارده دو پیاله ارده می برار تی مرده آها بوگو
دوچرخه سوار تو پیش مو دونبال آها بوگو
دل بی تو منه شا بی تو منه آها بوگو
آفتابه سنگینه جور ویتو منه آها بوگو

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ سیاه چومه از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Siah Choomeh

سیاه چومه سیاه چومه
تی قشنگی والا جایی حرف نره

چیشا گفتن چیشا گفتن وقتی
از خلق نیگاه تعریف باره

سیاه چومه سیا چومه شبه
دوست دارم که تی چومه مانه

تا دینه گل تی او دیمه فکونه
هی خوره تند تند جومبانه

سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه
سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه

تی جولان گل توده سرخیه گیلاسه داره
تی چومان برق زنه ورزو سوی الماسه داره

آخ تی او خنده خنده ره غش کنم تره غش کنم
دلا تی واسی منت کش کنم تره غش کنم

آخ تی او خنده خنده ره غش کنم تره غش کنم
دلا تی واسی منت کش کنم تره غش کنم

سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه
سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه

سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه

مرا سر نودوا نن گناه داره
عاشق هر کی ببه خوره خدا داره

هس کی من تی عاشقمتو مره خوایی
سیاه چوم چرا مره هی ز تی را نی

سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه
سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه

سیاه چومه سیاه چومه سیاه چومه

بلا می سرتی او شرمه حیایه دوست دارم
بلا می سر تی او نازه اداییه دوست دارم

درد و بلات به سرم اون شرم و حیات رو دوست دارم
نوزن جوش اگه دینی که خوشگل زیاده

دانی که همیشه تنها تی ایتای دوست دارم
بلا می سر بلا می سر بلا می سر

نوزن شا نه تی مویه همی دست تی شا نیه
نوزن بخا نشون تا بگیرم تی شا نیه

وقتی دوست دارم تی او سرخه لبه ماچی بدم
نو گفتن الکی ان ری چقدر دیوا نیه

بلا می سر بلا می سر بلا می سر

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی عاشقم از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Ashegham

چقدره کور مره لوچان زنی
لوچان امره می دیل کنی
بخدا تو می دیل درمانی
تی خاطرخوایمه تو خوب دانی
عاشقم عاشقی که گناه نیه
می مرا ظلم و ستم روا نیه
عاشقم عاشقی که گناه نیه
می مرا ظلم و ستم روا نیه
مره بزن مره بوکوش حق داری
چی شه کودن که تو مره دوست نری
مره بزن مره بوکوش حق داری
چی شه کودن که تو مره دوست نری
امروز شیمی کوچه
ره دوارستم تا تره بیدینم
شیپ بزمه کور بیی
بیرون تا تی نیم پر بیدینم
یه دفعه تی مار بمو
می سر تی واسی داد بزنه
که تره می
دختره ندمه هتو فریاد بزه
کور تی پر و ماره
بوگو تی پیله برار بوگو
کور تی پر و ماره
بوگو تی پیله برار بوگو
آی عاشقم عاشقی که گناه نیه
می مره ظلم و ستم روا نیه
عاشقم عاشقی که گناه نیه
می مره ظلم و ستم روا نیه
مره بزن مره بوکوش حق داری
چی شه کودن که تو مره دوست نری
مره بزن مره بوکوش حق داری
چی شه کودن که تو مره دوست نری

امروز شیمی کوچه ره
دوارستم تا تره بیدینم
شیپ بزمه کور بیی
بیرون تا تی نیم پر بیدینم
یه دفعه تی مار بمو می
سر تی واسی داد بزنه
که تره می
دختره ندمه هتو فریاد بزه
کور تی پر و ماره بوگو
تی پیله برار بوگو
کور تی پر و ماره بوگو
تی پیله برار بوگو
آی عاشقم عاشقی که گناه نیه
می مره ظلم و ستم روا نیه
عاشقم عاشقی که گناه نیه
می مره ظلم و ستم روا نیه
مره بزن مره بوکوش حق داری
چی شه کودن که تو مره دوست نری
مره بزن مره بوکوش حق داری
چی شه کودن که تو مره دوست نری

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی حلیمه از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Setare

امون دیبی از بیجار کول بنی بی تی سر یه مشته جوکول
بدو بدو واز کنان امون دیبی دست کلا زنان
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه خانوم گل باب دیل می
ای پوشته ریحان حلیمه ای پوشته ریحان حلیمه بنده تی حیران حلیمه
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه بیا بیشیم آفتاب دیمی
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه بیا بیشیم آفتاب دیمی
خشک باز همدانه حلیمه شکر مازندرانه حلیمه
حلیمه دیل ندارم راهه سر بنم حلیمه دیل ندارم چاه سر بنم
حلیمه به کول گیرم باغ سر برم
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه اوتو نوکون تره میرما
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه اوتو نوکون تره میرما
عروس گیلان آها بوگو به بیشیم به تهران آها بوگو
دل به تو منه آها بوگو شا به تو منه آها بوگو
حلیمه چه کاران آها بوگو خیاطی کاران آها بوگو
مشتری تی مرده آها بوگو پس چرا نبرده آها بوگو
ای پوشته ریحان حلیمه ای پوشته ریحان حلیمه بنده تی حیران حلیمه
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه اوتو نوکون تره میرما
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه خانوم گل باب دیل می
خشک باز همدانه حلیمه شکر مازندرانه حلیمه
حلیمه دیل ندارم راهه سر بنم حلیمه دیل ندارم چاه سر بنم
حلیمه به کول گیرم باغ سر برم ▪♫▪
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه اوتو نوکون تره میرما
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه اوتو نوکون تره میرما

عروس گیلان آها بوگو به بیشیم به تهران آها بوگو
دل به تو منه آها بوگو شا به تو منه آها بوگو
حلیمه چه کاران آها بوگو خیاطی کاران آها بوگو
مشتری تی مرده آها بوگو پس چرا نبرده آها بوگو
ای پوشته ریحان حلیمه ای پوشته ریحان حلیمه بنده تی حیران حلیمه
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه اوتو نوکون تره میرما
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه خانوم گل باب دیل می
امون دیبی از بیجار کول بنی بی تی سر یه مشته جوکول
بدو بدو واز کنان امون دیبی دست کلا زنان
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه خانوم گل باب دیل می
حلیمه جان حلیمه دیل حلیمه خانوم گل باب دیل می

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی تره زود بیگیفتی از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Tara Zood Bigifti

انقدر کی هه روزان کور تره دنباله کودم
تره از دور کوره جان تا شیمی خانه واکودم

تره زود بیگیفتی تره زود بیگیفتی
تره زود بیگیفتی تره زود بیگیفتی

کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه

کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه

مره یاده او روزا غروب دمه
می چومه تا به تی چوم بدوختمه

بخودا تی دس بخوران بیجا
تی ایته حرف مره بسوختمه

تی ایته حرف مره بسوختمه
که بوگفتبی مره ناز مره خنده مره

سیایی تره نخوام بلایی تره
نخوام سیایی تره نخوام بلایی تره نخوام

نخه خواستن خواستنه زور مگر
دیل تی عاشق نبو مجبوره مگر

نخه خواستن خواستنه زور مگر
دیل تی عاشق نبو مجبوره مگر

کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه

کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه

امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی
خوشانه می واستی کور به آب و آتش زنیدی

امی کوچه دختران می سایه ر غش کونیدی
خوشانه می واستی کور به آب و آتش زنیدی

پس بدا ایپچه تره بگم کی من
می پر و مار جگر گوشیمه

ناز بداشتیم ای دانه پسرم اگه
ناز بازی بیبه بیشتر از تو ناز دارم

کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه

کاشکی او روز نگوفته بیم تی ناز مره بیه
آخ چی بگم می ا دله همش خاطر خایه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی میرزا از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Meirza

میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره
میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره
بدجا تو وکاشتی تی آغوزه قصال بشوره تی پشت قوزه بدجا تو وکاشتی تی آغوزه قصال بشوره تی پشت قوزه
میرزا بشو هیچی نزه میرزا کولاه درزه بزه تفنگ به دوش داره به دست دوره تومان قوزه بزه
آ مشت مشت میرزا آ مشت مشت میرزا دزد ببرده تی ورزا چرا ندهی تی قرضا
آ مشت مشت میرزا آ مشت مشت میرزا دار وکیل تی مار وکیل چاه وکیل مشتی زن مار وکیل
اخه مردم تی امره قهرن مردم تی امره قهرن مردم تی امره قهرن مردم تی امره دارن

میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره
میرزا تو نشو شکار نداری دل شیره بیخود د نوکون رخت موسی تن گیره
بدجا تو وکاشتی تی آغوزه قصال بشوره تی پشت قوزه بدجا تو وکاشتی تی آغوزه قصال بشوره تی پشت قوزه
میرزا بشو هیچی نزه میرزا کولاه درزه بزه تفنگ به دوش داره به دست دوره تومان قوزه بزه
آ مشت مشت میرزا آ مشت مشت میرزا دزد ببرده تی ورزا چرا ندهی تی قرضا
آ مشت مشت میرزا آ مشت مشت میرزا دار وکیل تی مار وکیل چاه وکیل مشتی زن مار وکیل
اخه مردم تی امره قهرن مردم تی امره قهرن مردم تی امره قهرن مردم تی امره دارن
مردم تی امره قهرن مردم تی امره دارن

دانلود ​آهنگ

دانلود آهنگ گیلکی بنفشه گول از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Banafsheh Gol

خدایا دختر رشتی قشنگه
سفیده سرخه سبزه رنگ به رنگه

ولی با ان همه حسن خداداد
دلی در سینه داره مثل سنگه
بنفشه گول بیرون بامو به یاد باورد تی عهد
بگوفتی که وقت بهار آیم تی ور با خنده

گول باران سبزان سر قاصد بوبو بنفشه
فصل بهار بامو بیا می دیل بوبوسته زنده

از یاد ببوردی تو مگر قولو قرار
د ناز نوکن بیا می ور وقت بهار

از یاد ببوردی تو مگر قولو قرار
د ناز نوکن بیا می ور وقت بهار

دنیا به جا نمانه غیر از وفا چی مانه
چوم نرگسه دوخانه

دیم سرخ گول مانه دارم تره
د غم نارم می نازنین نازدانه

بنفشه گول بیرون بامو به یاد باورد تی عهد
بگوفتی که وقت بهار آیم تی ور با خنده

گول باران سبزان سر قاصد بوبو بنفشه
فصل بهار بامو بیا می دیل بوبوسته زنده

از یاد ببوردی تو مگر قولو قرار
د ناز نوکن بیا می ور وقت بهار

از یاد ببوردی تو مگر قولو قرار
د ناز نوکن بیا می ور وقت بهار

دنیا به جا نمانه غیر از وفا چی مانه
چوم نرگسه دوخانه

دیم سرخ گول مانه دارم تره
د غم نارم می نازنین نازدانه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شلمانه لاکوی از فرامرز محجوب

Faramarz Mahjoub – Shalmane Lakoyi

شلمان لاکوری شلمان لاکوی
بیا ناز بکن می جان لاکوی
شلمان لاکوری شلمان لاکوی
بیا ناز بکن می جان لاکوی
رودخانه نشو آب تی تی کونه
دست به آب نزن ماه تیکه کونه
رودخانه نشو آب تی تی کونه
دست به آب نزن ماه تیکه کونه
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه مره
من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه مره
من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره
د بشو کوری من تی ور ننم
تو گیل مردی مو تره نخونم
مو امره نیا پا صدا کونه
می مار بدونه مر دعوا کونه
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه مره
من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره
د بشو کوری من تی ور ننم
تو گیل مردی مو تره نخونم
مو امره نیا پا صدا کونه
می مار بدونه مر دعوا کونه
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه مره
من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره
د اوتو نوکون من تره میرم
هرچی بخوایی من تره هینم
چارقد قشنگ و شال و طلا
هرچی تو بیگی هینم بخدا
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه مره
من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه مره
من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره

شلمان لاکوری شلمان لاکوی
بیا ناز بکن می جان لاکوی
شلمان لاکوری شلمان لاکوی
بیا ناز بکن می جان لاکوی
رودخانه نشو آب تی تی کونه
دست به آب نزن ماه تیکه کونه
رودخانه نشو آب تی تی کونه
دست به آب نزن ماه تیکه کونه
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه
مره من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره
د بشو کوری من تی ور ننم
تو گیل مردی مو تره نخونم
مو امره نیا پا صدا کونه
می مار بدونه مر دعوا کونه
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه
مره من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره
د اوتو نوکون من تره میرم
هرچی بخوایی من تره هینم
چارقد قشنگ و شال و طلا
هرچی تو بیگی هینم بخدا
دومکا زنم دومکا صدا نوکونه مره
من گیل ریکام لاکومه نیگا نوکونه مره

دانلود آهنگ