اهنگ Blue از آلن واکر و اینا رولدسن

اهنگ Blue از آلن واکر و اینا رولدسن | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Alan Walker & Ina Wroldsen – Blue

اهنگ Blue از آلن واکر و اینا رولدسن

Song: Blue
Artist: Alan Walker, Ina Wroldsen
Album: Walkerverse, Pt. I
Released: 2022
Genre: Dance/Electronic

متن اهنگ Blue از آلن واکر و اینا رولدسن :

Lay next to me, come see the sky
It fuses with the mighty, mighty ocean
They fell in love like you and I
And now they rule and man cannot control them
کنارم آرام بگیر. بیا و به آسمان نگاه کن
(آسمانی) که با اقیانوس بزرگ درمیامیزد
آنها عاشق هم میشوند مانند تو و من
و اکنون آنها حکم میرانند
و هیچ انسانی نمیتواند آنها را مهار کند
They force the moon and sun
They never bow down to anyone
Whenever they strike, it’s hit and run
Sea and sky, you and I
I never loved someone
But then I found you, now I’ll belong
And you begin where I end, my love
Sea and sky, you and I
آنها ماه و خورشید را میگردانند
آنها هرگز در مقابل کسی خم نمیشوند
هرگاه که تصادف میکنند
میزنند و میگریزند
دریا و آسمان مانند تو و من
هر گز عاشق کسی نشدم تا اینکه تو را یافتم
اکنون خود را از آن تو میدانم
و تو از جایی که من پایان میابم آغاز میکنی عشق من
دریا و آسمان مانند تو و من
We’re blue, all the colors
Of sea and sky, you and I
We’re blue, all the colors
Of sea and sky, you and I
ما آبی هستیم
تنها رنگ دریا و آسمان
تو و من
I told you centuries ago
I’ll lead the way and hold you in the darkness
We told the stars to guide us home
And we will make the world into a fortress
سده های پیشین به تو گفتم
من این راه را پی میگریم و تو را در تاریکی در آغوش میگیرم
ما از ستارگان خواستیم که ما را به خانه رهنمون باشند
وما دنیا را به یک پناهگاه محکم دگرگون خواهیم ساخت
They force the moon and sun
They never bow down to anyone
Whenever they strike, it’s hit and run
Sea and sky, you and I
I never loved someone
But then I found you, now I’ll belong
And you begin where I end, my love
Sea and sky, you and I
آنها ماه و خورشید را میگردانند
آنها هرگز در مقابل کسی خم نمیشوند
هرگاه که تصادف میکنند
میزنند و میگریزند
دریا و آسمان مانند تو و من
هر گز عاشق کسی نشدم تا اینکه تو را یافتم
اکنون خود را از آن تو میدانم
و تو از جایی که من پایان میابم آغاز میکنی عشق من
دریا و آسمان مانند تو و من
We’re blue, all the colors
Of sea and sky, you and I (oh yeah)
We’re blue, all the colors
Of sea and sky, you and I (oh yeah)
ما آبی هستیم
تنها رنگ دریا و آسمان
تو و من

We’re blue
ما آبی هستیم

 

دانلود آهنگ

 

🖊 Keywords

lay: قرار دادن، خواباندن
fuse: آمیختن
mighty: بزرگ و توانا
bow down: خم شدن
strike: برخورد کردن
hit and run: زدن و فرار کردن
centuries: سده ها، قرنها
lead: رهنمون شدن
fortress: پناهگاه محکم