اهنگ Run With Me  از کالم اسکات

اهنگ Run With Me  از کالم اسکات | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Calum Scott – Run With Me

اهنگ Run With Me  از کالم اسکات

Song: Run With Me
Artist: Calum Scott
Album: Bridges
Released: 2022
Genre: Pop

متن اهنگ Run With Me  از کالم اسکات :

If you pray, and it just don’t work
I’ll be, I will be your church
I’ll answer, and answer all that I can
If you’re down, and it can’t get worse
Give me all the pain and hurt
Promise you’ll put your hand in my hand
اگر دعا میکنی و فایده ای ندارد
من کلیسای تو خواهم شد
من پاسخ میدهم، هر آنچه بتوانم پاسخ میدهم
اگر غمگینی و بدتر از این نمیشود
تمام دردها و رنجها را به من بده
قول بده تا دستت را در دستم بگذاری

And run with me, run with me, run
Jump with me, jump with me, jump
The world ain’t got nothing on us
So, run with me, run with me, run
And run with me, run with me, run [Ooh
Jump with me, jump with me, jump [Ooh
The world ain’t got nothing on us
So, run with me, run with me, run
همراه من بدو
همراه من بپر
جهان حریف ما نخواهد شد

We’ll build, we will build a home
And we’ll watch all the flowers grow
Until our bones, until our bones can’t hold
Ooh yeah, and take my heart if yours don’t beat
And take my lungs if yours can’t breathe
And if you need, you can take my body
خانه ای خواهیم ساخت
و رستن تمام گلها را نگاه خواهیم کرد
تا زمانی که استخوانهایمان نتوانند نگاهمان دارند
قلب من را بردار اگر قلب تو نتپید
ششهای من را برداد اگر نتوانستی نفس بکشی
و اگر نیاز داری میتوانی جسم من را برداری

And run with me, run with me, run [Ooh
And jump with me, jump with me, jump [Ooh
The world ain’t got nothing on us
So, run with me, run with me, run
همراه من بدو
همراه من بپر
جهان حریف ما نخواهد شد

And run with me, run, ooh-ooh, ooh-oh
[Run with me, run with me, run with me, run with me
Run with me, run with me, run with me, run with me]
همراه من بدو
همراه من بپر
جهان حریف ما نخواهد شد

Wait, oh, I’ll wait [Oh-ooh
For a lifetime by your side
And I’ll stay, won’t you stay?
Until the world is ours
تمام عمر خود را برای تو صبر خواهم کرد
و خواهم ماند. آیا نخواهی ماند؟
تا تمام جهان از آن ما باشد …

And run with me, run with me, run
Jump with me, jump with me, jump
The world ain’t got nothing on us
So, run with me, run with me
Run with me, run
همراه من بدو
همراه من بپر
جهان حریف ما نخواهد شد

دانلود آهنگ

 

🖊 Keywords

pray: دعا کردن، خواستن
be down: غمگین بودن
get sth on sb: از چیزی بر کسی شکایت داشتن، برکسی چیره شدن
hold: نگاه داشتن
lungs: ششها