دانلود آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی جان دلبر

دانلود آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی جان دلبر با لینک مستقیم

Jane Delbar– Behzad Safaie

بهزاد صفایی جان دلبر

متن آهنگ مازندرانی بهزاد صفایی جان دلبر :

جان دلبر خوایمه امشو مست هاکنم

دنیا ره قفس هاکنم

تا وقتی که لس هاکنم

جان دلبر خوایمه امشو زار بخونم

از دوری یار بخونم

تا صبح ووم ویشار بخونم
امه خشک کیله

روزی او کفنه

یار تاریک خنه

روزی سو کفنه
امه خنه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه
هاای، امان امان امان هاای امان امان امان
جان دلبر امشو چیسه روز نوونه

هیچکی می دلسوز نوونه

مثال دیروز نوونه
جان دلبر شاه ویمه

کنیز بهیمه

مگه تی عزیز نومه

چه رنگ پاییز بومه
امه خشک کیله

روزی او کفنه

یار تاریک خنه

روزی سو کفنه
امه کوچه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه
های امان امان امان

هاای نازنینم
جان دلبر دل هادایی

پس بییتی در ایمون ره پس بیتی

زودی مره دست بییتی
جان دلبر همه چی قسمت بهیه

می چشم به ساعت دهیه

تی دوری عادت نهیه
امه خشک کیله روزی او کفنه

یار تاریک خنه روزی سو کفنه
امه کوچه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه
جان دلبر خیلی از تو دور بیمه

چشم وینسته کور بهیمه

نخواستمه مجبور بهیمه
جان دلبر چنی نقشه ها کشیمی

چی زجر و بلا بکشیمی

آخر هم جدا بهیمی
امه خشک کیله روزی او کفنه

یار تاریک خنه روزی سو کفنه
امه کوچه روزی عروسی هم وونه

هر کسی ره دل ونی یکروزی شونه

دانلود آهنگ

امیدواریم از این آهنگ مازندرانی لذت برده باشید چنانچه در دانلود آهنگ ها مشکل داشتید و یا انتقاد و پیشنهادی داشتید در بخش نظرات نیلی موزیک مطرح نمایید تا رسیدگی شود .