آهنگ شاه غازی امان الله از جاوید امیرخیل

آهنگ شاه غازی امان الله از جاوید امیرخیل | فایل صوتی با کیفیت بالا به همراه متن

Javed Amirkhil – Shah Ghazi Amanullah

آهنگ شاه غازی امان الله از جاوید امیرخیل

متن آهنگ شاه غازی امان الله از جاوید امیرخیل :

De azadai de asman lemar ye wa
Ghazi Amanullah sha Ghazi Amanuallah
Tor kameez de da bakhmal,qamarband de da tela
Tor kameez de da bakhmal,qamarband de da tela
Wa Ghazi Amanullah Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah
Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanuallah Wa Ghazi Amanullah
Naksha de kor da Afghan jor sho
Wa ghazi Amanuallah sha Ghazi Amanullah
Sal kala past de pa dua ke yadawona
Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah
Tor kameez de da bakhmal,qamarband de da tela
Wa Ghazi Amanullah Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah
Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah Wa Ghazi Amanullah
Da tore shrang de laka tandar
Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah
Da tore shrang de laka tandar
Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah
Pa angrez prewato, pa tekhta berta zena
Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah
Tor kameez de da bakhmal,qamarband de da tela
Wa Ghazi Amanullah ShaGhazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah
Wa Ghazi Amanullah Sha Ghazi Amanullah Wa Ghazi Amanullah
Da khpalwakai de asmaan lemar ye
Wa Ghazi Amanuallah Sha Ghazi Amanullah
Da khpalwakai de asmaan lema

دانلود آهنگ