آهنگ شنیار از ایرج رحمانپور

آهنگ شنیار از ایرج رحمانپور با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

shanyar – Iraj Rahmanpour

 شنیار از ایرج رحمانپور

متن آهنگ شنیار از ایرج رحمانپور :

🔻وه چپه نرگس جارو بكم جای
تاگه ننیشی گرت ار پنجی پای
(با دسته ای گل نرگس جای دوستم را جارو كنم تا گرد و غبار بر پنجه پایش ننشیند)

🔻بوشنه دوسه كی لو چوی ناواتم
ننیش وه غمین یسه مه هاتم
(به دوستم كه لبش مثل نبات شیرین است، بگویید: غمگین ننشین، من دارم می آیم)

🔻فلك بازی هواز چوی بازی هوازی
مینا مشكنی كویزه مسازی
(روزگار بازیگر است و چقدر خوب بازی می كندف چون شیشه های ارزشمند را خرد می كند و به جای آن كوزه های بی ارزش را می سازد)

🔻بوشنه دوسه كی لو شكرینم
بوس ای دراخل دیارت بوینم
(به دوستم كه لبش مثل شكر شیرین است، بگویید: بیا جلو در حیاط، میخواهم قیافه ات را ببینم)

🔻خرمون غمه كم ها وه چیایی
شنیار شنه مه كی وره هردك لایی
(خرمن غم من بر روی یك تپه قرار دارد و جدا كننده محصول (برای جدا كردن كاه از محصول) به هر طرفی كه باد می آید، آن را بر باد می زند)

🔻دم قن، دنون قن، شكرین دمم
بخن تا بچو وه تاراج خمم
(ای دوست كه دهان و دندانت مثل قند و لبت همچون شكر است، بخند تا لبخند تو(مثل بادی كه كشاورز با آن كاه را به باد می دهد) غمهای من را از بین ببرد)

دانلود آهنگ