اهنگ لودریکه از فرشید حکمتی

اهنگ لودریکه از فرشید حکمتی | فایل صوتی به همراه متن

Farshid Hekmati – Low Derikah

لودریکه از فرشید حکمتی

ترانه و ملودی : هومیر

تنظیم : محمئ بزدان نیا

متن اهنگ لودریکه از فرشید حکمتی :


بِی تو قشنگه شویل بارون، بی تو قشنگه شویل مه
بی تو قشنگه بگره وه سرما لودریکه لویل مه
قشنگه بِی تو زر نم بارون دهس منه دهست قدم زدن
تر یشو وایدن و تکهسن، بِی تو قشنگه نفس زین
پخار گرم نفسلت مِن ریم بزنه حالمه خش کنه
دهسل گرمت مِن دهسلوم بو تا که همی جامه تش کنه
بزه بارون بزه بارون ترمو کو
بزه عاشق بزه عاشق ترمو کو


متن خط لری:

باٛی تو قٱشٱنڳاٛ شۉیٱل بارۊن باٛی تو قٱشانڳاٛ شۉیٱل مٱه
باٛی تو قٱشانڳاٛ بگراْ ڤٱ سٱرما لۉدریکٱ لۉیٱلمٱ
قٱشٱنڳاٛ باٛی تو زر نٱم بارۊن دٱئس مناْ دٱئست قٱڌٱم زٱیٱن
تٱر یٱشۊ ڤابیڌٱن و تکئسٱن باٛی تو قٱشٱنڳاٛ نٱفٱس زٱیٱن
پخار گٱرم نٱفٱئسٱلت من ریم بزٱناْ هالمٱ خٱش کناْ
دٱئسٱل گٱرمت من دٱئسٱلوم بۊ تا کاْ هماٛی جامٱ تٱش کناْ
بزٱݩ بارۊن بزٱݩ بارۊن تٱرمۊݩ کوݩ
بزٱݩ هاشق بزٱݩ هاشق تٱرمۊݩ کوݩ


ترجمه فارسی:

شب های بارانی و شب ماه با تو بودن قشنگ است
توی سرمای سرد که حتی لب هایم هم از سرما میلرزند با تو بودن قشنگ است.
چقدر قشنگ است زیر نم باران دست در دست تو و قدم زدن با تو
خیس شدن و چکیدن آب و نفس زدن با تو چقدر قشنگ است
بخار گرم نفس هایت به صورتم بزند و حالم را خوش بکند.
دستان گرم تو در دستانم باشند تا به تنم گرما ببخشند
بزن باران خیسمان کن
بزن و این عاشقان را خیس کن

دانلود آهنگ