گلچین آهنگ های محراب عسکری

محراب عسکری متولد ۱۳۶۷ در اسلام آباد غرب و ساکن کرمانشاه است. از سال ۸۴ خوانندگی را شروع کرد و از سال ۸۶ اولین آلبوم خود را منتشر کرد .

خانواده وی مخالف خوانندگی او بودند و عمویش تنها مشوقش بود .او در زلزله سرپل ذهاب خواهر خود را از دست داد و آن را تلخ ترین خاطره زندگی اش می داند .

در این پست گلچین آهنگ های محراب عسکری را قرار داده ایم :

محراب عسکری

دانلود آهنگ مرگ از محراب عسکری

Mehrab Askari – Marg

وتمه پید اگر بچی پاتوق مه آی سی یوه

وتمه پید روژ مرگم امروه یاگر فوق سوه

وتمه پید قلبم وسی اگر سر ننیدو سینمو

او موقع ناتید الان سر بنه سینه قورمو

او موقع ناتید الان سر بنه سینه قورمو

الان باو شان بیه و شانه ای سنگه

ای دله و ناو قوریش اراد تنگه

روحم چیه آسمان جسمم نیشیه ژیر زیو

ولی زره ی و عشقد و ناو دل مه کمو نیو

ولی زره ی و عشقد و ناو دل مه کمو نیو

فشار قور یه شوه وله درد عشق تا ابد

گل باره سر قورم شاخه شاخه سبد سبد

عشقد ها ناو دل مه دلم ها ژیر ای سنگه

دلم کردارم دراورد له ناو ای قوره تنگه

دلم کردارم دراورد له ناو ای قوره تنگه

و روژی چاو وا کردم تا روژی که چوم بسیم

یه چوم ارای تو گیرس یه چوم ارای بی کسیم

جنازم بچرخنن و ناو ای کیوچیله ای شاره

تن خدا باو بیونمد خود که زانی آخر باره

تن خدا باو بیونمد خود که زانی آخر باره

الان باو شان بیه و شانه ای سنگه

ای دله و ناو قوریش اراد تنگه

روحم چیه آسمان جسمم نیشیه ژیر زیو

ولی زره ی و عشقد و ناو دل مه کمو نیو

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ پنجشنبه از محراب عسکری

Mehrab Askari – 5Shanbe

روژیله هفته یک یک بمو سر
کی پنجشنبه بای لید بگرم خور
پنجشنبه بایدو بامه لای مالد
و سنگ سردی بپرسم حالد
شرط بو له داخد تا روژی ژیه م
له ور نکنم لباس سیه م
شرط بو له داخد تا روژی ژیه م
له ور نکنم لباس سیه م

طاقت دوری امانم بری
مر آرام بوگو له شانم گری
هر پنجشنبانه قورستان جا بو
نزانم خنه وه تای دل کا بو
هر پنجشنبانه قورستان جا بو
نزانم خنه وه تای دل کا بو
شرط بو له داخد تا روژی ژیه م
له ور نکنم لباس سیه م
شرط بو له داخد تا روژی ژیه م
له ور نکنم لباس سیه م

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ ماهی از محراب عسکری

Mehrab Askari – Mahi

جور ماهی جور ماهی و طعمه قلاب تو گیر کردم
طعمد جوری قشنگ بی دی ریو و دریا نکردم
نه بردی نه کشتیدم نه خستیدمه ناو دریا
و لبه ای ساحله چیدو مه هیشتیدنه جا
دی قید دریا کتام دریا و ناو چویلد بیو
و شوند چیو نگریستم ساحل طوفانیو بیو
نه صیاد بید نه دریا نه واقعی بید نه رویا
چه آیه ی و چاود بی ایجور طلسم مه کردیا
بی وفان آی بی وفان هرچی صیاده بی وفان
آهو و جنگل دیونن محاله دی بانه دریا
درسه خدا هسه ولی بی خدا فرسه
درسه که عشق هسه ولی خو گشتی هوسه
و حدی درو دیمه دی عاشق و کافر دیونم
یه روژ گیان اراد دن یه روژ چنو گیاند گرن
مگه کافری دیوته یا شیر کافر خواردیه
و آیه آیه قران قسم درو خواردیه
و حدی قسم خواردی که حافظیش باوری بی
و فال دیم ادامه بیه و پی رسی
شکانمو سزانم مه هی و پای عشقی وسام
رشانمو رشانم هی و سلامتی نوشام
بردیدمه ناو فازی که و سایه خومیش دیورم
ها یادم یه روژ وتی مه جوری چم نکی هیورم
گشتی کرماشان و دیدم سیه کردم
و ناو آینه خوم دیم باور نکردم
دی محراب نیم الان نیزانم کیم
نه تو نه هیچ چشت مه او محراب دی نیم
و کفری نو کاش خدا و قرآن بوتیا
هرچی بنه ها ریو زمین گشتی بی وفان
تا هاتیم بیوشیم خوشاتی چیدو وتی بای

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ روله از محراب عسکری

Mehrab Askari – Roola

بعدا بیوشه منالد بیوش باوگد عاشقم نیوه
بیوش یکه دوسم داشتیه وه بان عشقم لیوه بیوه
بیوش روله یه باوگه تونه یه عاشقه زاره تونه
عاشق مه یکه تره قبلا دوسم داشتیاه فره
بیوش نفرینه هاله شونم عذابه هاله درونم
تاابد دی خوم نیوخشم هرشو مه ارای پشیوم
شکانی آی شکانی غرور مه شکانی
دلم گردیده بازی گشته ولیم رنجانی
بچو خدانگهدار بچو دی هرناوم نار
فقط هریه تو بزان یه شو خوم کیشمه دار
اسم منالد زانم زانم اسم مه نایده
خدازانیدن الان چنی ولای درو دایده
هزار بدبخت وو کوره بیچاره وو مناله
افسوس و بدبخت وو کسه دل و دله تو دایه
جاگد وه ناو زندگیم وه ناو مالم خالیه
بدبخت و او مناله خدا بزان کی دالگیه

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ کرماشان از محراب عسکری

Mehrab Askari – Kermashan

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ امینه از محراب عسکری

Mehrab Askari – Amina

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ گلونی از محراب عسکری

Mehrab Askari – Golvani

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ لیلگم از محراب عسکری

Mehrab Askari – Leylagam

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ نازار کلهر از محراب عسکری

Mehrab Askari – NazarKalhor

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ هوره چر از محراب عسکری

Mehrab Askari – HooraCher

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ بی تو مرم از محراب عسکری

Mehrab Askari – Bi To Merem

و کسی چه که مه و بی تو مرم

که جوره کورپه تا سو پلبد گرم

و کسی چه که دیرم کم کم سزم

که مه بی تو جور باوگ مردی کزم

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ قورستان از محراب عسکری

Mehrab Askari – Ghovrestan

وی دنیا فقط و ناو قورستان جام خالیه

و ناو ای دنیا بگردی یه زره وفا نیه

زندگی خیلی وخته ارای مه دی اجباریه

و وختی که زانسم آخر عشق جداییه

و حدی خصه خواردم که یکم شاد بوم سنکوپ کم

شوی صد جور مه قرص تا یکم سرو بنم

هایمه دنیای که روانشناسیش خودکشی کی

ایره مسابقه ی مرگه هیچکه زندگی نیکی

دانلود آهنگ