قطعه مرتضی باب بی سرپنی

قطعه مرتضی باب بی سرپنی | فایل صوتی  به همراه متن ترانه

مرتضی باب بی سرپنی

متن قطعه مرتضی باب بی سرپنی :

زمونه نی مو چه گنی داشتم
یادش و خیر چه ککی داشتم
غیره ککام مه د پنی داشتم
یادش و خیر چه ککی داشتم

چه ککی داشتم چه سر پنی داشتم
تا ککام بی تی خشی یه جی داشتم
انتظار هر چه غیرزا بری داشتم
مو دلم درده و بسکه غم خرده
حسرت وابی سیم ککام و مو سر ده
نه غمش ول ایکنه نه خش ایورگرده

بی هر غم ایسازم و غیرا غم برارم
تا زندیم رخت عزاته نیدرارم
از وم سوال ایکردن ارزو چه دارم
جامو عوض ویبو بیومی سر مزارم
ار‌ وم بگتن ناله د ناله ایورارم
اخ سی ککام اخ سی ککام اخ سی برارم

تا اومه اخوار ککام زم سینه دردم
زندم ولی حتی یه رو زندی نکردم
روزی که لشته ایبردن اخ مردم سر دهس
او لحظه قلبم تش گرو پشت مو اشکس
بل تا بنالم سی دلم اخ ای دل ای دل
بدبخت و هر کی که ککاش رهته زر گل

و ککا مرده بدین حق بخو زونی بوره
بخو هر شو بگریوه بخو جومه بدره
تی ککا مرده کسی دهس ککاشه نگره

اخ و دنیی بی وفا طالعمه بهسه بی عزا
دونم هر رو بو سر قبر ککام جونم ایدرا
بام عزاداری کنین ککام و دهسم ره خدا

وای بی ککا و خم وای بی کس وی دل
وای رو نه زنده بوم پشتت و ری گل

علمدار ککی افتاده ی م خهک و خینم
نه جی داری بوسه وش بچینم
نه موقی بی پی لشت بشینم

علمدار سر داغ تو و گل نشهسوم
نه دهسی داری بنی م دسوم
نه موقی بی که بدی شکسوم

ناله ی غم و ناله عزام اخی ککام اخی ککام
داغ تو افتاده و نام
شالا نبو کافر و جام
بیچاریم بی سرپنام اخی ککام اخی ککام

دانلود فایل صوتی