قطعه مرتضی باب رودم ای رودم

قطعه مرتضی باب رودم ای رودم | فایل صوتی  به همراه متن ترانه

مرتضی باب رودم ای رودم

متن قطعه مرتضی باب رودم ای رودم :

و بار غم کردی ولوم رودم ای رودم

و بار غم کردی ولوم رودم ای رودم
داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم

داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم
شیون سرایه منزلوم رودم ای رودم

شیون سرایه منزلوم رودم ای رودم
داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم

داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم

رودم ای روی روی رودم نه موقی بی بخی پیرم کنی
رودم ای روی روی رودم نه موقی بی و جون سیرم کنی
رودم ای روی روی رودم نه موقی بی و زنجیرم کنی

رودم ای روی روی رو وم

رودم ای‌ روی روی رو وم بگو بی تو چطوری سر کنم
رودم ای روی روی رودم چطوری رخت سهته بر کنم
رودم ای روی روی رو وم بگو په نی چطو باور کنم

رودم ای روی روی رو وم

و بار غم کردی ولوم رودم ای رودم

و بار غم کردی ولوم رودم ای رودم
داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم

داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم
شیون سرایه منزلوم رودم ای رودم

شیون سرایه منزلوم رودم ای رودم
داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم

داغته بنم کوچن دلوم رودم ای رودم

اینالم و هی دو دهسمه اینم زر چل
ای خدا سهته جگرم یو د چه بلی بی که اومه و سرم

خم دیدمه زندییمه اینن زر گل….
ای خهک تو بگو چه خهکی من سر بکنم …
مه‌ کم غمیه چطوری باور بکنم …..

دانلود فایل صوتی