دانلود اهنگ مرده پرست از پویان مختاری

آهنگ مرده پرست از پویان مختاری | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Pooyan Mokhtari – Mordeh Parast

مرده پرست از پویان مختاری

 متن آهنگ مرده پرست از پویان مختاری :

بیس و خۊرداٛی سال پیش بؽڌ کاْ پۊیان مار ٱڤیڌ
🔶ترجمه: بیست سال و خورده ای سال پیش بود که پویان مار شد

مار دیڌ مار خٱرد مار ٱڤیڌ
🔶ترجمه: مار دید، مار خورد، مار شد

وٱلی ڤ هیچکٱس هیچڤٱخت نشتس گیر نکرد
ترجمه: ولی هیچوقت کسی را نیش نزد

غٱلڤاْ بٱڌی دیڌ وٱلی ڤٱ ری نٱڤرد
🔶ترجمه: بدی زیاد دید ولی به روی خودش نیاورد

منی هٱمی دۊش بؽڌ چاْ جٱلد گوڌٱشت
🔶ترجمه: انگار همین دیروز بود، چه زود گذشت

خاٛیلی چیا یاڌ گرهڌ ڤ سٱرگوڌٱشت
🔶ترجمه: خیلی چیزها از سرگذشت یاد گرفت

یاڌ گرؽڌ وٱختؽ کاْ پؽل نؽڌ
🔶ترجمه: یاد گرفت وقتی که پول نیست

بوتی و کچی و هامی هٱم نؽڌ
🔶ترجمه: خاله و عمه و حامی هم نیست

وٱختی پؽل نؽڌ نؽڌ غودرٱت
🔶ترجمه: وقتی پول نباشه، قدرت هم نیست

شٱئر خوتٱم اؽبۊ سیت غورڤٱت
🔶ترجمه: شهر خودت هم برایت غربت میشود

سٱختاٛ سی موشکل مالی
🔶ترجمه: سخت است که به خاطر مشکل مالی

هٱماْ فامؽل بکونن پوشتتاٛ خالی
🔶ترجمه: همه فامیل پشتت را خالی بکنند

دلوم سوئڌاٛ سوئراٛ منی ٱنگشتاٛ مناْ مٱنغٱلاٛ
🔶ترجمه: دلم سوخته است مثل ذغال توی منقل قرمز است

دل غٱل غٱلاٛ
🔶ترجمه: دل تکه تکه است

ڤ دٱئس دۊست و فامؽل و آشنا
🔶ترجمه: از دست دوست و فامیل و آشنا

ڤٱلی مو بٱخشوم هٱمناٛ
🔶ترجمه: ولی من همه را میبخشم

دونیا مو هٱنی پوشت شۊن بٱڤٱماٛ کاْ هاٛی تٱپاْ
🔶ترجمه: دنیای من هنوز قلب پدرم است که میتپد

پٱ خوڌایا شوکرت
🔶ترجمه: پس خدایا شکرت

تو و بٱئۊ و گٱئۊ دٱڌؽم سالمؽن
🔶ترجمه: که تو پدر و برادر خواهرم سالم هستین

هٱمیو بٱساٛ
🔶ترجمه: همین بس است

مال دونیا اْیا و اْراْ
🔶ترجمه: مال دنیا می آید و میرود

سی موشکلات شیش سالاٛ کاْ ڤ زادگام ڤ دیروم
🔶ترجمه: به خاطر مشکلات شش سال است که زادگاهم دور هستم

ڤٱلی یاڌوم نؽراْ مال مالمؽروم
🔶ترجمه: ولی فراموش نمیکنم که بچه ایذه هستم

دانلود آهنگ

 

امیدواریم این اهنگ لری مورد رضایت شما واقع شده باشد .