دانلود آهنگهای مهرداد رستاخیز

در این پست گلچین آهنگ های مهرداد رستاخیز را قرار داده ایم :

مهرداد رستاخیز

دانلود آهنگ وو که ایخاسه منه از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Vo ke ikhase mena

وِه که ایخاسه منه بِی نشونه که وه ره
گل بیو د بام بساز دل مه وه خینه تیم نره

درد دیریت نه کمه درد فقیری هم سرش
وه جوونی سُختمه روزل پیری هم سرش

وه که ایخاسه منه بی نشونه که وه ره
گل بیو د بام بساز دل مه وه خینه تیم نره

نه خدا رحم وه مه که نه که خدای هونتو
په چه باثم ای خدا وی روزگار سرد و سول

وه که ایخاسه منه بی نشونه که وه ره
گل بیو د بام بساز دل مه وه خینه تیم نره

چه کنُم بسا خدا قسمته واگردنه سیم
تا دباره چی قدیم دهسه وه دهسه یک بدیم

وه که ایخاسه منه بی نشونه که وه ره
گل بیو د بام بساز دل مه وه خینه تیم نره

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ بارون خشی ایا از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Baroon Khashi Eia

اسبمه زین بکنید دل مهس و کلوشه
شکر خدی تنه وم دا، عشقه نشون دل دا
هی یالا یالا یالا، دسمالل بالا بالا
هی یالا یالا یالا، بگیت مبارک یالا

صب زی افتو زنون دای ایرم ومالش
وو خدا خاس ایکنوم دای زیتر بیارش
شکر خدی تنه وم دا، عشقه نشون دل دا
هی یالا یالا یالا، دسمالل بالا بالا
هی یالا یالا یالا، بگیت مبارک یالا

 

وش گفتوم که عاشقوم، گل برگه تکون دا
تا که دی مو مو ایخمش گل عشقه نشون دا
شکر خدی تنه وم دا، عشقه نشون دل دا
هی یالا یالا یالا،لر تی وی، دسمالل بالا بالا
هی یالا یالا یالا، بگیت مبارک یالا

دام پیام وقاصدی گل ماله خور کو
گل وری سی دعوتی دای چارقده سر کو
شکر خدی تنه وم دا، عشقه نشون دل دا
هی یالا یالا یالا، دسمالل بالا بالا
هی یالا یالا یالا، بگیت مبارک یالا

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ برنوی بوت وه جونم از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Bernoye bowt va joonom

برنوی بوت وه جونم بایت تنه بسونم
ره مال بووندن ار سیم ماله وه جاش برونم

عامه چشه خه نونم خاله چشه خه نونم
سی مه بگیت په زن همسایه چشه خه نونم

برنوی بوت وه جونم بایت تنه بسونم
ره مال بووندن ار سیم ماله وه جاش برونم

دنیا وه بام بد وابی سر قد شلال جر وابی
حاضرم که خینمه بدم گل تیه کالم وابی

برنوی بوت وه جونم بایت تنه بسونم
ره مال بووندن ار سیم ماله وه جاش برونم

ته که سیم همنفسی ته که سیم همه کسی
گل نکُ‌ گوش حرف کسی

برنوی بوت وه جونم بایت تنه بسونم
ره مال بووندن ار سیم ماله وه جاش برونم

گل ار بخُن وم ندنت برنو تا صب وه کاره
ایگُن که راه نداره دنیا سیم شویه تاره
وای وه دلم فقیری کشتمه درد دیری

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ دردت وه جونم لیلی از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Dardet va joonom leylli

دردت وه جونم لیلی دای شیرین زبونم لیلی
گل بی وفایی وم مکن بی ته ایمیرم لیلی

گل ار خدا قسمت کنه ایام سراغت لیلی
گل بی دلی عاشق پیشه تییَل خماری لیلی

دردت وه جونم لیلی دای شیرین زبونم لیلی
گل بی وفایی وم مکن گل په چته بی میلی

گل بنگ وو مالل کنم بیان دیارم لیلی
گل تا کنن دردم دوا گل پ چته بی میلی

دردت وه جونم لیلی دای شیرین زبونم لیلی
گل بی وفایی وم مکن بی ته ایمیرم لیلی

گل دردمه وه کی بگُم درد آشنا بو لیلی
گل شریک ای غملُم بعد از خدا بو لیلی

دردت وه جونم لیلی دای شیرین زبونم لیلی
گل بی وفایی وم مکن بی ته ایمیرم لیلی

گل چشملم چشمه غمن دای کُ‌ه دردن لیلی
دای وش بگیت وم برسه گل قد شلالم لیلی

دردت وه جونم لیلی دای شیرین زبونم لیلی
گل بی وفایی وم مکن گل په چته بی میلی

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ یار تیه کال از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Yare tiya kal

همش حرفل بوت بی که تش زده وه جونم
همش او سیل دیت بی که کرده نیمه جونم

اومم رسیُم دم هونتون ره وم ندادی
کردیم در وه در گهتی بره دلمه ایشکنادی

ای یار تیه کال که هی ایگرده یار مویه
من کنج دلم دور ایخره قرارِ مویه

هوای لمس لوشه هیچ وخت نکنیتون
که من کنجش نوشته مال مویه

مو هم یار خدا مهلی وه دین عشق ته جهسم
لنگر کشتی دل من دریی  قلب ته بهسم

ای یار تیه کال که هی ایگرده یار مویه
من کنج دلم دور ایخره قرارِ مویه

هوای لمس لوشه هیچ وخت نکنیتون
که من کنجش نوشته مال مویه

سر عشقت ایویسم نیبندم دل وه هیچ کس
کل دنیا بیایه وه عشقت نیکشم دهس

تموم خاطرُم خاطرِ یاره
مه ایطورُم گلم مالش وه باره

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ دوور دهدشتی از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Doovare dedashti

دوور دهدشتی سبزه نمک بار

گل قربون دارت برم دهس وه لج وردار

کمند از غم کمرمه برنا

او سیل قشنگش هونمه رُمنا

دوور دهدشتی سبزه نمک بار

گل قربون دارت برم دهس وه لج وردار

که خدا زایم گل بی ریایَم

هیکل شلالش چی کُه دنایه

دوور دهدشتی سبزه نمک بار

گل قربون دارت برم دهس وه لج وردار

وه هر دیاری که پاشه اینه

گل بی وقارش وو دل ایشینه

دوور دهدشتی خاطر خوا داری

لو تر بکُ ‌تا مه بیام سی خاستگاری

گل چی ستاره من آسمونی

چی نور مهتاب وه شو سهونی

دوور دهدشتی خاطر خوا داری

لو تر بکُ ‌تا مه بیام سی خاستگاری

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ دلمه ایبری از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Delema ibari

دسماله لری وو دهس دسماله ترکی دور کمر
سر دهسه ی گلل ختی دلمه ایبری تیم بی خَوَٰر

گلم عشوه نکُ تو های بیو آروم ندارم
د چشم کال کالت دای سه کرده روزگارم

دسماله لری وو دهس دسماله ترکی دور کمر
سر دهسه ی گلل ختی دلمه ایبری تیم بی خَوَٰر

گلم زمین گیر وابیدم وی زندگی سیر وابیدم
گلم بیو ترکم مکن بی ته دیه پیر وابیدم

دسماله لری وو دهس دسماله ترکی دور کمر
سر دهسه ی گلل ختی دلمه ایبری تیم بی خَوَٰر

وه هر جا که بی … ناله تا صب مویی
گل ار بگم درد دله مهتاب من شویه مویی

دسماله لری وو دهس دسماله ترکی دور کمر
سر دهسه ی گلل ختی دلمه ایبری تیم بی خَوَٰر

نمک گیر تِنُم گل قفل و زنجیر تنم گل
بیو بی دل بساز که همش بندیرتم ای گل

دسماله لری وو دهس دسماله ترکی دور کمر
سر دهسه ی گلل ختی دلمه ایبری تیم بی خَوَٰر

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ ای دوور از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Ey doovar

فتنه یل ای دووَر من دل تاریکته
جر و جنجال مال سر قد باریکته

ای دوور سیل بکن بی حال زارم بیو
وه داغ حرفلت شو خو ندارم بیو

یا نره یا د ویس یا منه بی خوت بوور
دهس دوسینه گل خوت وه مه دادی دوور

ای دوور سیل بکن بی حال زارم بیو
وه داغ حرفلت شو خو ندارم بیو

عاشقم نازنین عاشقت ایمونم گلم
مثال کوگ مهس سی ته ایخونم گلم

ای دوور سیل بکن بی حال زارم بیو
وه داغ حرفلت شو خو ندارم بیو

آسمون تو گرُ سر عشق خم خوت گلم
تش وه برق ایزنه بارون گرُهته گلم

ای دوور سیل بکن بی حال زارم بیو
وه داغ حرفلت شو خو ندارم بیو

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ بهزه مو په سی کیی از مهرداد رستاخیز

Mehrdad Rastakhiz – Bahza Mo Pa Si Key

گل که وه سیم چی مهی من شو تاریکی یی
عاشق و دیوونه یم بگُ بهض مه پ سی کی یی

رهتی وه دل ناخشه من دل زارم تشه
نونی وه دیریت گلم ای دل که چه زجر ایکشه

گل که وه سیم چی مهی من شو تاریکی یی
عاشق و دیوونه یم بگُ بهض مه پ سی کی یی

ای تیه کال ای قشنگ سیل ته تیر تفنگ
دل وه د دهس دادمه گل یه ذره ی سیم بخند

گل که وه سیم چی مهی من شو تاریکی یی
عاشق و دیوونه یم بگُ بهض مه پ سی کی یی

ای که نگاری وه سیم صبر و قراری وه سیم
عاشق و دیوونتم ای گل ته چه داری وه سیم

گل که وه سیم چی مهی من شو تاریکی یی
عاشق و دیوونه یم بگُ بهض مه پ سی کی یی

دانلود آهنگ