دانلود آهنگ های میلاد حاجتی

 میلاد حاجتی

در این پست گلچینی از آهنگ های کردی و لکی میلاد حاجتی را آماده کرده ایم :

دانلود آهنگ لکی گپ چال از میلاد حاجتی

Milad Hajati – Gop Chal

دسه کم بگر و مالت بورم
دسه کم بگر و مالت بورم
چالی هالا رویت بکتیه قورم
چالی هالا رویت بکتیه قورم
گپ چال آری گپ چال چاله روی نازار
گپ چال آری گپ چال چاله روی نازار
فدای بالات بام سوزه ی نمک دار
فدای بالات بام سوزه ی نمک دار

جفتی چم دیرین بینه قاتلم
جفتی چم دیرین بینه قاتلم
کم مه بتورن مگر چاتیرم
کم مه بتورن مگر چاتیرم
گپ چال آری گپ چال چاله روی نازار
گپ چال آری گپ چال چاله روی نازار
فدای بالات بام سوزه ی نمک دار
فدای بالات بام سوزه ی نمک دار

رنگ چیمه لت چیو آسمان کاوه
رنگ چیمه لت چیو آسمان کاوه
هاینه باوشمر گمانم خاوه
هاینه باوشمر گمانم خاوه
گپ چال آری گپ چال چاله روی نازار
گپ چال آری گپ چال چاله روی نازار
فدای بالات بام سوزه ی نمک دار
فدای بالات بام سوزه ی نمک دار

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ خانم دکتر از میلاد حاجتی

Milad Hajati – Khanem Doctor

خانم دکتر تو طبیبین منی مریضم
خانم دکتر تو طبیبین منی مریضم
مه جنبه نیرم و خدا کم بوش عزیزم
مه جنبه نیرم و خدا کم بوش عزیزم
تو خاصین و سواد دارین آیل بالا شهرین
تو خاصین و سواد دارین آیل بالا شهرین
ولا حیفه ناراحت بوین یا خوصه بعرین
ولا حیفه ناراحت بوین یا خوصه بعرین

خانم دکتر تو مخنین تومه مگری
خانم دکتر تو مخنین تومه مگری
وختی گپت چالا مکین رنگمه مه پری
وختی گپت چالا مکین رنگمه مه پری
تو خاصین و سواد دارین آیل بالا شهرین
تو خاصین و سواد دارین آیل بالا شهرین
ولا حیفه ناراحت بوین یا خوصه بعرین
ولا حیفه ناراحت بوین یا خوصه بعرین

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ خنه خنه از میلاد حاجتی

Milad Hajati – Khana Khana

اسبی بارن تا زین بکیم ارا ای سیوره
اسبی بارن تا زین بکیم ارا ای سیوره
پوریا بچو عروس باری اع مال هسیوره
اسبن بارن بایژنی آگر دیوو بکنی پا
نگرتی هانه سیوری ولا کور شاه
نگرتی هانه سیوری ولا کور شاه
خنه خنه ایل هوزمانن رسیه نازک
خنه خنه ایل هوزمانن رسیه نازک
سیور بوشن بمارک

 

 

ساقی بارن تا برشنی ارا چوپی وار
ساقی بارن تا برشنی ارا چوپی وار
قصاوسرکله گاه بوری آشپز ار پا گاز
دعوتی بالا هزاره سیور کورخانه
پوریا فلاحی یکه کور خاص لکستانه
یکه کور خاص لکستانه
برا داماد وکلاشا متین سرچوپی
برا داماد وکلاشا متین سرچوپی
اموزاو هالوزالی خنه خن شوخی
اموزاو هالوزالی خنه خن شوخی
کورل کمری و دسا شنگ بایژنی آسمان
کورل کمری و دسا شنگ بایژنی آسمان
سیور پوریا فلاحی شیر کوره لکستان
سیور پوریا فلاحی شیر کوره لکستان

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ دلم بشکن از میلاد حاجتی

Milad Hajati – Delem Beshken

تالی وه زولف تو ار چل سرو بو
گپل عاشقانت ار کول درو بو
میلم و عشق تو اگر می کم بو
عمرم ودورت چیو پروانو شمع بو
عمرم ودورت چیو پروانو شمع بو
دلم بشکن بنه ژیر پات عزیزم
منت عاشق کرد وگن داتر بیزم
ونام آگر دیوریت مه مسزیام
مه اگر گرتیومو ماوردت هیزم
مه اگر گرتیومو ماوردت هیزم

مه زندگیم وه پا عشقت وه وا چی
صدا آه وناله م تا گوش خدا چی
مه دنیام بعد تو وه یک مه پاشی
نموشین یه چاویتی و ارا چی
نموشین یه چاویتی و ارا چی
دلم بشکن بنه ژیر پات عزیزم
منت عاشق کرد وگن داتر بیزم
ونام آگر دیوریت مه مسزیام
مه اگر گرتیومو ماوردت هیزم
مه اگر گرتیومو ماوردت هیزم

 

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ گل فروش از میلاد حاجتی

Milad Hajati – Gol Ferosh

خانم گل فروش لباس گل گلی
خانم گل فروش لباس گل گلی
ونصیب گورگا نوین گنی فلفلین
ونصیب گورگا نوین گنی فلفلین
گل ارکیده و دسا چنریا دسه دسه
گل ارکیده و دسا چنریا دسه دسه
گل مینایی ولا گوش شیرین و چمی بسه
گل مینایی ولا گوش شیرین و چمی بسه

 

خانم گل فروش قد باریک چم مس
خانم گل فروش قد باریک چم مس
چیوهرده جاران وی وی النگو پر دس
چیوهرده جاران وی وی النگو پر دس
گل ارکیده و دسا چنریا دسه دسه
گل ارکیده و دسا چنریا دسه دسه
گل مینایی ولا گوش شیرین و چمی بسه
گل مینایی ولا گوش شیرین و چمی بسه

 

خانم گل فروش دسه گل چنی
خانم گل فروش دسه گل چنی
گول ارا کویخایمه بمی مل ونی
گول ارا کویخایمه بمی مل ونی
گل ارکیده و دسا چنریا دسه دسه
گل ارکیده و دسا چنریا دسه دسه
گل مینایی ولا گوش شیرین و چمی بسه
گل مینایی ولا گوش شیرین و چمی بسه

 

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ لکی مه خوشمه دتی مای از میلاد حاجتی

Milad Hajati – Makhoshme Deti Ma

مه خوشمه دتی مای دام خوشه آو نمایتی
مه خوشمه دتی مای دام خوشه آو نمایتی
موشی یه نمیت روله دینمه مه مه لت نه وازتی
نمه ت دته بیگانه هر روژ باری بهانه
بوینه کلک نیشانو خنه جار ای طریانه
بوینه کلک نیشانو خنه جار ای طریانه
هر جر بحث بکینان گوران وه ای دریانه
وتم دا کی هانسه وت آیم عاشق نادانه
صد ملییون پویل طلایه می مال بکین کرایه
قصه ل عاشقانتان ماوه نیشو کنایه
قصه ل عاشقانتان ماوه نیشو کنایه

 

 

 

دام وت ای دتمه نمی و تلگرام دیته سا
مه کی میلم بوی م عکس بنیه اینستا
باوم وت انتخاب که یا گه ایمه یا گه او
اعصابت خراو کردم اع ور چملم بکو
کته گیانم لرزو تاو بچمه را کو نصفه شاو
باوم ومال کردمی در دام وت کوره بنی داو
دام وت ای دتته نمی کوره کمی عاقل بو
دام وت ای دتته نمی کوره کمی عاقل بو
صد ملییون پویل طلایه می مال بکین کرایه
قصه ل عاشقانتان ماوه نیشو کنایه
قصه ل عاشقانتان ماوه نیشو کنایه

 

 

 

دام وت کردمه نیشان یا دت خاله یا دایی
بچو لباس اع ور که تا بچیمه کویخایی
باوم تا رسیه جا وت دت عامو یا عمه
وتم هاوار ودستان مر مه ژن ارا چمه
وتم هاوار ودستان مر مه ژن ارا چمه
تفری بخت طالع نه دست عمه نه خاله
یا اومه می یا هویچ کس ای قومیه بطاله
صد ملییون پویل طلایه می مال بکین کرایه
قصه ل عاشقانتان ماوه نیشو کنایه
قصه ل عاشقانتان ماوه نیشو کنایه

دانلود آهنگ

 

نظرات شما