دانلود آهنگهای کاظم قادری

در این پست گلچینی از آهنگهای کاظم قادری قرار داده ایم .

کاظم قادری

دانلود آهنگ ستاره از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Setare

تییلت قشنگن مثل ستاره

خو تیلوم برده دواره
ستاره آی ستاره آی ستاره

بنه سر شونُم سرته دواره
منه غربت دلُم تنگ تو بیده

تقصیر ای دل سنگ تو بیده
ستاره آی ستاره آی ستاره

بنه سر شونُم سرته دواره
ستاره خوت بیو وا کو قطارُم

دم دالونتون باشه مزارُم
ستاره آی ستاره آی ستاره

بنه سر شونُم سرته دواره

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ کال کرده تیانه از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Cal Kerde Tiana

کال کرده تیانه، رش کرده میانه

تش ونده به جونُم، بنیر بی وفانه
مو هم یو سزامه، خو برده خدامه

به گل نرسیدُم یو تقصیر دامه
بنیر چندی نازه، هر وقت که ایبازه

تک بی منه دنیا، حیف وا مو نیسازه
مو عاشق مینا لچک، ساده و صاف و بی کلک

دی بیو سر وم بزن دیریت به جونم ونده لک
درد دلُم زیاده، حزب تو حزب باده

هر دو تیا خمارت، قلبمه اشکناده
یادت همیشه بامه، چراغ روشنامه

هر دو تیا خمارت به او خدا سزامه
بالا مبر میاته، خمار مکو تیاته

موته مکن پریشون، گوش بده حرف داته، مکش خاطر خواهاته

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ بی مروت از کاظم قادری و حجت خدری

Kazem Ghaderi – Bi Morovat

مو سی تو زیر دین رهدوم

تو رهدی، مو ز بین رهدوم
عذاب ای نفس تا کی

قفس پشت قفس تا کی
بخت گن وا نهام افتا

قسمت بی دل به دام افتا
دل بردی ز دست مو

که جون ز دست و پام افتا

هنی باور نداروم که رهد یارُم

نم سیچه مو بی قرارُم
خوم تک نشستُم تهنا و بی دُنگ

خروس … نیکنه بونگ
خور داره کل مورون ز حالُم

چی نی، همه س اینالوم
یک نیده بس بگو سیچه نیاهی

کی چی مه نو ایدراهی
یکی نیده بس بگو دردت به جونُم

حجت سیت ایمیره مهروونم
وری واپا بزن میناته ور سر

جون مو هنی زنه در
اما ناله هام دی فایده نداره

اگون داره از مو بهتر
دلم نیا نفرینس کنُم باز

میرشکال هف کو منه ساز
راست و چپی، تا سیر بوازم

بلا که مردن وابو چاره سازم

 

 

بس که بی یار وابیمه

با ناکس یار وابیمه
سیل خوم کنُم بینُم

خومونیم خار وابیمه

لو ای به خنده اگوی کافرم کرد

ز سوز عشقس خون جیرُم کرد
معبد آمون او تی کالس

ز بت پرستی دُر بدترُم کرد
بسته به نام بند سیزن عشق

چی گره لچک هی سفت ترس کرد
شالمه برد کلمه کند، لر تی وی

چی بیدی بیکس بی ثمرُم کرد
برده هواسُم هیچ هوش ندارُم

بی وفا او به سرُم کرد
هرسامه چیرنی رهده به دیگی

پُهدوم سر تش، او پزوم کرد

مو اسیرُم تو یادت نی

کجنی هیچ دیارت نی
شوی نی خوته نبینُم

تو که عین خیالت نی
بسی که از تو دلگیرُم

نوم خوم رهده از ویرُم
همه روزامه شو کردی

ایدونُم بی تو ایمیرُم

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ سوز دل از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Sooz Del

بگو بادی که میلس مال یاره

بر اخباری ار اخباری نیاره
ز شوگار درازُم سوز و سازُم

ز دل توریکی ام وا آستاره
بگو زندی ولی وا یاد پاره

ز داغت هر مکونی بوم مزاره
بالا بختت چه کردی واس و رهدی

که قیتس هَرس و وردس هی بلاله
پیامی، سَهدی (نصیحت و سفارش)، حرفی، سراغی

میر مالت قلم کاغذ نداره
میر خو ایبروم وا قرص کهنی

قرارُم مر به صد درجن سگاره
تیا خَرسین ز دینت تا قیومت

یکیشو خو یکیش هر شو بیاره
تو که رهدی غرورُم رهد و دل مرد

گل باوینه هم چی لشک هاره
وه لو آهی، وه دل داغی، شرینوم

وه کامُم شهد و عاسل زهر ماره
ز کو گل وا گروم بو ترنه هاته

بگو رنگ لوت چی کو اناره
مو مندیرُم و خوم دونُم نیوهی

تو او کوگی که دورت صد حصاره
تو خوش بویی بسه دورت بگردُم

مو هم ایگوم یو بازی روزگاره

 

 

ای دل ای دل، ای دل، ز دیریت نازنینُم بیدُم آخر

بلیطی بی پر و بی برگ و شاخُم نازنینُم
ز داغ روزگار و حرف مردم

همی روزا یه بندی اینوم به نا خوم راحت ایبوم
وای به دل خراوُم
زمستون بید و تاریکی و شو بید

ولات جون مو باز پر ز تِو بید
ز روزگار اعصاوُم خرو بی

مون و ای دل بیار دنیا به خو بی، بهل بمیرُم

گدوم ای رفیق شو نشینُم

دو چنده زرد غم هد مین سینه م
بگر گوش تا بگوم درد دلامه

تو دونی معنی ای غزلامه

تو دونی زندیمه کی خرو کرد

عزیزترین کسُم، روزمه شو کرد
آی بی مروت، بی مروت
همه حرفاس درو، خنده س ریا بی

ز روز اولی هو بی وفا بی
همه عاشقیاس در حد حرف بی

مو شون ساده و هو گرگ برف بی
آی جیَرُم خینه
دلوم از زنده بیدن سیره دایه

به زندون پلت زنجیره دایه
آی به دل کواوُم
کُرت دا درد بی درمون گرهده

تیا کالس ز ویرُم نیره دایه

دل ای بیو گوش بگر بیو دیه بس کن

خوته زندان بکن خوته قفس کن
بمهن تا عمر دِوری مین سینه

دل اشکنده دی سیچنه کینه

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ رفاقت از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Refaghat

روزگاری دلمان درد نداشت

هیچ کس غصه ی این را که چه میکرد نداشت
چشمه سادگی از لطف زمین میجوشید

خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت

زخم شمشیر رفیق درمون نداره

تقصیر زمونه و ای روزگاره
لکه دار وابیده دی اسم رفاقت

تا ابد ایگوم رفاقت بی رفاقت
تهل و لیشه ای زمونه، سیچه په خدا ایدونه

تا به کی سازُم مو وا بارت زمونه
ساده وابیدی به یارُم، بت گدوم هر چی که دارُم

عاقبت دودی به باد دار و ندارُم
دی خووی و گوگری رهدن به کوری

عشق و عاشقی همه س زوری به زوری
دوس جونی جونی هم دی نونی وابی

قیمت عشق و وفا ارزونی وابی

تهل و لیشه ای زمونه، سیچه په خدا ایدونه

تا به کی سازُم مو وا بارت زمونه
ساده وابیدی به یارُم، بت گدوم هر چی که دارُم

عاقبت دودی به باد دار و ندارُم

دوس جونی ایزنه وا مو سر جنگ

جور طاووس ایدرا هر دم هزار رنگ
دوس ایبو دشمنت ار فرصت بوینه  ضربه خنجرس ایره تا پشت سینه

تهل و لیشه ای زمونه …

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ بیار دستاته از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Biar Dastate

بیار دستاته بنه منه دستُم
تو بهل که مو چی بت تونه بپرستُم
بیو و میاته بریز سر شونت
ایخوم که تکیمه بدوم به دو شونت
گل ای باز دواره گرهدوم خیالت
مو آخر ایمیروم گل ای گل ز داغت

 

دیه تی به رهتوم که ز ره بیویی
ندارُم مو باور که تو بی وفویی
دلُم پر ز خینه لوم هُشک ز داغت
به هر جا اینوم پا دل ایده سراغت
ندوری تو اخوار ز احوال یارت
نفس هد به جونم، خوشُم وا خیالت
گل ای باز دوارته گرهدوم خیالت
مو آخر ایمیروم گل ای گل ز داغت

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ دیری از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Diri

دیری و ای دل نتره، درد جدایینه کشه
خنده م ایگره به دلوم به چنه تو دلس خشه
تو سوگل مالی و مو کُر فقیر و رعیتُم
وعده سر خرمن ایدی، مو تی به ره وعده تُم
دین دلُم به نا تونه، خین دلوم به پا تونه
خدایی نی بالا سرُم ایگون همه س خدا تونه
تش مین کارت روزگار، سی نیبوهی وام سازگار
گل گلستون بید دلوم په سی چینو کردیمه خار
ساز تو وام چپ ایزنه، عاشقسُم گنه م چنه
گله ندارُم مو ز هو، فقیری قلبُم ایشکنه

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ ساده بیم از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Saade Bim

چشم اشوندی وام، بُرگ اشوندی وام، چه زُم ایخاستی
عاشقُم کردی بال وراوردُم، تا که خندستی
هوشمه بردی، وا تیا کالت تیر مرزنگات
دل اسیر اوی سر به زیر اوی وسته زیر پات
سول تی کالُم، سوگل مالُم، تش مین کارت
کم کو ز نازت خین مکن مینه ای دل یارت
بس که ساده بیم وا دل صافُم، گولته خردوم
رهدی و مونه وردادی وا پچ پچ مردم
رهدی و یه دو پشت سرت هم نورگشتی
هیچ گودی چطو طاقت کنه جغله مردم

سول تی کالُم، سوگل مالُم، تش مین کارت
کم کو ز نازت خین مکو مینه ای دل یارت

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ بد کردی از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Bad Kerdi

مو غریو، تو غریو، هر دومون بی کس و تینا
هر که ایا ز ره دیر ازنه خنجر به ایما
دلومه دادم به تو رسم امونت
اما تو وه دل مو کردی خیونت
دلومه دادُم به تو بینُم وفاته
اما به دل مو دودی جفاته

مو غریو، تو غریو، هر دومون بی کس و تینا
هر کی ایا ز ره دیر ازنه خنجر به ایما

بد کردی تو وا دلُم، نبیدی تو محرمم
ای خدا چه وا کنوم، چطوری بی عشق گل زندییمه سر کنُم
سی دل تو وستمه سر زون مردم
کی چه دونه که چطوره سوز دردُم
مون و تو بی کسیم
هیچ به یک نیرسیم
مردمم ایگون ز بارمو
غیر او خدا ایدونه تهل و لیشه روزگارمو

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ خودکشی از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Khod koshi

چه بت بگوم ای روزگار، دیه سرُم دنگ مدرار
مو بی گناهی بیدوم و مونه بردی بالای دار
ندونم سی بختُم کجه، همه دنیا وا مو لجه
ندونم سی بختوم کجه، غم دنیا وا مو لجه
مر عشق و عاشقی گنای، یو خلقت کار خدای
خطا کردُم ایگوم تووه گنه مو نی دل مو مبتلای
تو کردی بختمه تباه، شو و روزُم وابی سیاه
رگامه امشو ایزنُم، خدا حافظ ای بی وفا
تیغ ایزنوم به شاهرگُم، ز دستت راحت ایبوهوم
سی هر چه که سهده دلن، مو درس عبرت ایبوهوم
چه ایخوی تو ز جون دل، تو خین مکن به مین دل
هر چه بگوی حق وا تونه، مو پشت دسته زیم به گل

مر عشق و عاشقی گنای، یو خلقت کار خدای
خطا کردُم ایگوم تووه گنه مو نی دل مو مبتلای

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شاه بانو از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Shah Banoo

شاه بانو بیو کوچ بکنیم، خوشکلُم ریم به ولایت
ای دُر ای دل کافر خوم شابانو وت کرده عادت
شاه بانو بیو کوچ بکنیم، خوشکلُم ریم به ولایت
ای دُر ای دل بی کس خوم شاه بانو وت کرده عادت
شاه بانو کاشکی شالت بیدوم، خوشکلُم یا کفت شالت
شاه بانو کاشکی مهمون بیدوم ویدمه هفت شو به مالت
شاه بانو تو شاه زنگلی خوشکلوم بختت سفیده
آسمون چی تو آستاره ای خوشکلُم به خوس ندیده
شاه بانو تو شاه زنگلی شاه بانو بختت سفیده
شاه بانو چی تو آستاره ای آسمون به خوس ندیده

 

 

شاه بانو کاشکی شالت بیدوم شاه بانو یا گیل مینات
خوشکلُم کاشکی مهمون بیدوم ویدمه هفت شو سر جات
همسو که وریستی وا … بال تش و تُنگ دو ایزنی
دیلقی به جون مو و تش مین جون مشکو ایزنی
همسو که اخوی نون بپزی خالک طلا مینا کزی
دلمه دراری جور آرد مین دل تاپو ایزنی
لچکت پر الماس نما، ایبرقنه چی آستاره
تی به رهتوم زیتر بیو بخت مونه ورداری ز خو
آرمون دلُم گل ایکنه همسو که مونه هو ایزنی
همسو که ایخوی نون بپزی، خالک طلا مینا کزی
دلمه دراری جور آرد مین دل تاپو ایزنی

 

 

بی زمستون و سرما یاد مرغزارونُم
نیرسه به گوش مو بانگ کوگ سارونُم
مو ز بی قرارونُم، مندیر بهارونُم
هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم
ای نسیم بهوری بیو برس به امدادُم
تا به ای ولات تنگ برسی به فریادُم
مو ز بی قرارونُم، مندیر بهارونُم
هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم
وقت گل کنون که ایبو، پر آسمون ایبو
بو گلای باوینه پر مالمون ایبو
مو ز بی قرارونُم آی، مندیر بهارونُم
هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم
ای نسیم بهوری بیو برس به امدادُم
تا به ای ولات تنگ برسی به فریادُم
زیر برف و بارونُم، مندیر بهارونُم
هَرس نمنده به تیام، چی اور بی بارونُم

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ یادته دُر از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Yadete Dor

چشمک شنگ و قشنگت سر او یادته دُر
چی تیت روزمه کردی سر شو یادته دُر
دل پرشور مو و لعل شیرین لو تو
پچ پچا از به سحر تا سر شو یادته دُر
ایرم آستاره ن یارُم که کنی ناوندت
تا نیویی خو مونه نیبره خو یادته دُر
رهدوم آستاره ن چیدُم یه .. ورگشتُم
چشمه و دسته گلت وسته به او یادته دُر
چیر هرسا مو مو .. و ناوندت
په ایخوسی همه شو بی مو چطو، یادته دُر

وای سیل کردُم مِن جا کلید گلُم دیاره، دره واز کن
وای ار دره واز نکنی فاده نداره دره واز کن
سرمای مردم بارون ترُم کرد، دره واز کن
وای دره سیت واز نیکنوم مردم ایبینن جغله برو
وای به کمین کشتنت شو اینشینن جغله برو
سرمای مردی بارون ترت کرد، جغله برو
وای مفسدون تی گل گوهدن درو ز دینوم، دره واز کن
وای خوش باور ….. اسونه ریته نبینُم، دره واز کن
دره واز کن جون بووت سرمای مردم، بارون ترُم کرد دره واز کن
وای هر که که تی تو گوهده درو ز بارُم جغله برو
وای ای خدا تو بس بکن ار زت مو دارُم جغله برو
سرمای مردی جون بووت، بارون ترت کرد، جغله برو
وای ار دونُم که راست ایگون گلم مریضه، دره واز کن
وای به سر سینم اینوم … عزیزه
دره واز کن سرمای مردُم بارون ترم کِه، دره واز کن

قسمت دادُم گلم به حق پنشتن
تو بیو پیشُم نشین دل مونه مشکن
وای ار دونُم که راست ایگون گلم مریضه، دره واز کن
وای به سر سینم اینوم … عزیزه
دره واز کن سرمای مردُم بارون ترم کِه، دره واز کن

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ وفا نکردی از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Vafa Nakerdi

وفا نکردی وا مو هنی وفاداره دل
وا یو که دونم بدی هنی خریداره دل
تو سیل بکن که بی تو لیوه اویم و شوکور
ز بس که هرس ایریزوم هم پیر اویمه هم کور
وفا نکردی وا مو هنی وفاداره دل
وا یو که دونم بدی هنی خریداره دل

 

گولم زید وا تعریفاس، مهر وه دلُم کاشت
فهمم کور مار بزنُم، گل کی وفا داشت
ای بی مروت بی وفا، شرمی بکن ز خدا
یه روز خو یه روز اجل یه رو شرینی
درد مکن وه دل مو، دینداس ایبینی
ای مروت بی وفا، شرمی بکن ز خدا
گولُم زی وا تعریفاس داده فریبُم
وفا تی تو ندیدُم خدا کردی اسیرُم
ای بی مروت بی وفا، شرمی بکن ز خدا

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ های دردت از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Hay Dardet

های دردت گلُم به مین جونم
سی تو مو گلُم چینو ایخونم
های سعدی، کُر مهروونم
سی تو مو چینو ایخونم
یه کمی رحم داشته بو به ای حال بیمار
منه زنجیر غمت اویم گرفتار، وابیم گرفتار
های دردت گلُم به مین جونم
سی تو مو گلُم چینو ایخونُم
حال و احوال مونه کافر نداره
هرچی که غصه ایخورم باور نداره، گلُم باور نداره

های دردت گلُم به مین جونم
سی تو مو گلُم چینو ایخونُم

پروانه پروانه، پروانه غمگینه
هر چی که اینالوم، ز ای دل پر خینه
دور مو خاطرخواهتُم، عاشق چشماتُم
پیچ و خم زلفت، کند و چلی پاتُم
پروانه پروانه، پروانه غمگینه
هر چی که اینالوم، ز ای دل پر خینه
همه دستا بالا همه بگین ماشالا

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ نازنین یار مو از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Nazanin Yar Mo

نازنین یار مو، سول دلدار مو، بیو کنارم، عزیز بیو کنارم
تاق ابرویلت، نازکی دسلت، برد قرارُم، عزیز برد قرارم
قول دودی تیم بیوی، تیم بگوی، تیم بخندی، عزیز تیم بخندی
نازلو ترنه هیل، ترنه … چویل، وا تیات شیونی وندیه مین ایل، کوگ نازم، عزیز کوگ نازوم
قول دودی تیم بیوی، تیم بگوی، تیم بخندی، عزیز تیم بخندی
نازلو هونمی، بلگ رازونمی، هرچه داروم / پیش ترنه شوت، رنگ و ری چی مهت کم ایاروم، عزیز کم ایاروم
قول دودی تیم بیوی، تیم بگوی، تیم بخندی، عزیز تیم بخندی

خروس خونون وا مه چارده، ایکنه ایلوم گردواری
روون ایبو چی او بارون، هر کوه و دشت و هر دیاری
بزن میشکال گاله به کرنا، پیایل و زنگل بیان کل یک
بوازین بازم ز نو وا یک، زیر اورا تپ تپ گروسک

دلوم ایخو کنکن مالا سر کوه زرده وا دیار بو
بوینوم باز شو به شو افتو لابه لا اورا مال به بار بو
بیوین وا یک زیر چندارا سی گپون ایل جا ونیم باز
بخونیم وا شرشر برفو دنگ هفت لشکر وا فلک

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ کنار غریو از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Konar Ghariv

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ خیال شیرین از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Khial Shirin

خیال شیرینی به سر داروم امشو
ایخوم کوه ن وا تیشه وردارم امشو
کسی وا نهنگه مو امشو نیاهه
که از حال زارم خور داروم امشو
منه چاله بی همدرنگی اسوسم
کوهی گپ ز …. سر دارم امشو
منه کهنه کوهسار تاریک ری خوم
مو تینا دوتا چشم تر دارم امشو
خدابس که تندی ز مالم سفر کرد
حروم ار که میل للر دارم امشو
نه تینا که وا دار وا برد و … که خوم وا خومم جنگ و جر دارم امشو

خیال شیرینی به سر داروم امشو
ایخوم کوه ن وا تیشه وردارم امشو

ز بس که ز دنیا دلوم سیر سیره
لواس مزاره به ور دارم امشو
خدابس که تندی ز مالم سفر کرد
حروم ار که میل للر دارم امشو
به ری مو در شاد دنیانه بسته
خدا دی ز مین خو نوردارم امشو
خیال شیرینی به سر داروم امشو
ایخوم کوه ن وا تیشه وردارم امشو

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ نازک دل از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Nazok Del

مو نازک دلم درک مو مشکله
با هر چی اسازم به جز حوصله

یه وقتایی که پرت و ناراحتم
نواس زم برنجی که کم طاقتم

همیشه و مو زخم ایزی روزگار
منه سینه قلبه کشیدم به دار

پر عشق و احساس بی منتم
غریبم و تینا و بی صحوتم

اگه پا به پام ره بیوی بی دریغ
صبوری کنی و پریشون نووی

اگر که بمهنی قسم ایخورم
که ز اعتمادت پشیمون نووی

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ باده باده از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Bada Bada

روزا اول خوم و گلم پرنیده بیدیم هی به یک

غیر درو هیچی نبی همه س کلک بی و کلک

مو ایگودم لیوه تونم، هو ایگو من دیوونه ام

باید همه ش ناز بکشی آخه عزیز دردونه ام

مو ایگودم که جونمه ایخوم که قربونت کنم

ای دل صاف و ساده مه اسیر زندونت کنم

مو یه درو هو یه درو، یکی ز مو یکی ز هو

درو کوه اوبی سر یک چینو که شیطون هم گرُه

دی مرده عشق و عاشقی، تموم عشقا هوسه

شاید هزار تایی یکی چی عبدو و خدابسه

دی مرده عشق و عاشقی، عشق چنه کشک چنه

ولنتاین و آی لاو یو، وا دو سه مَن اشک چنه

مین واتس اپ و مین لاین، پاک مردم وابیدن پلاس

یه دم ایرن مین گروپ یه دم ایان به مین خاص

هی سر هیچ و پوچ همس بحث الکی ایکنن

سی پروفایل با گوشیا تمرین سلفی ایکنن

قربون عشقا اولی، تا روز پاک زی کل مال

قربون شولار قدیم، قربون آرنگ بلال

کاشکی بیا جوره اول بار بونیم به پشت جو

سر ضبط سوزت بونی عبد قلی یا سهده روز

ای چشمه ی پاک خومون، برد و گل و خاک خومون

دل خسته وابیده ز شهر، گر چه گدشته او ز سر

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ گل بانو جون از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Gol Banoo Joon

گل بانو جون نازم با غمت ایسازم

گل بانو جون یارم غیر تونه دارم

گل بانو جون بسمه، تیات همه کسمه، کم بکُ از نازت

گل بانو جون خسته م دُر به تو وابسته م

دین پلا بورت بخت خومه بستم

گل بانو جون ز خومی، عزیز ای دلمی، کم بکُ از نازت

گل بانو جون همه دم، ظلم ایکنی و ستم به محرم رازت

گل بانو جون نازی، حیف که کلک بازی

ای دل تنگمه مگر تو به بازی

گل بانو جون نازه یخورده لجبازه

شیطون و بازیگوش خوشکل و تنازه

گل بانو جون تو تکی فوق لیسانس کلکی کم بکن از نازت

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ دنیا دنیا از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Donya Donya

دنیا دنیا زت گله داروم
چونو لیشوم کردی که نیبره آلوم
دی ننه وندی جلو پاهام
وا چطور سازه دله چی ماروم
ی شاهی بیدوم
تو گدام کردی
با وفا بیدوم
بی وفام کردی
روزم کردی جورشو سیاه
مر چه وات کردوم
دنیا ای دنیا

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ ای گل گرفتار تونم از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Gereftar Tonam

اردو تیات به مین جونم بزنه

ای دل نتره دل ز دل تو بکنه

ای دل زارم هر شو بهونه داره سیت

مین صورتت وقتی ایفته تال میت

ای گل گرفتار تونم

طبیب دردامی بیمار تونم

 

 

 

وقتی که تیات مین تیات زل ایزنه

مین سینه مو عشق تو هی قل ایزنه

زنگ خنده هات مرز خیالم ایروه

رنگ او لبات طعنه به هر گل ایزنه

نیری تو از یاد دلم تییام به دینداته سبز خوشگلم

وقتی که تیات مین تیات زل ایزنه

مین سینه مو عشق تو هی قل ایزنه

زنگ خنده هات مرز خیالم ایروه

رنگ او لبات طعنه به هر گل ایزنه

نیری تو از یاد دلم تییام به دینداته سبز خوشگلم

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ یه نفر از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Ye Nafar

همه دَورُم جَمِن و خالِیه هی جا یه نفر
کی اِیا ری سَرِ مو جا بگِره سا یه نفر

آخرس ایپُلفه بغضِ گَپِ مینِ گِلیم
دَردِ دل اَر نکُنُم نصوِ شَوا وا یه نَفَر

کاشِکی قسمتُم آبوهه مِنِ مالکنون
حونه خوم تَک دو سه روز آبوهه هُمسا یه نفر

مالِ گُل رَهده و مو هی دِر اِیارُم مِنِ وار
زنده ای داره دِلُم ایکُنه وا جا یَه نَفر

دِلِ بی طاقَتِ مو تِشنه ی حَرفاسه هَنی
هَنِی اَم داره دِلُم مَیلِ تَماشا یه نفر

اَر بدونُم که اِیا تیمه اَبندُم کَدِ رَه
فرشِ تیمه اوَنُم زیرِ دو تا پا یَه نفر

ری نمازُم گُلِ حَندَس وَرِ تیمه اِگِره
مو ندونُم که هِدُم بَنده خدا یا یه نفر؟!

اَلَکی گال اِکَنُم هی مِنِ مالا زِ یَکی
اَلَکی ناز اِکُنُم هی مو زِ بالا یَه نَفر

خِوَرِ مَرگِ مو اَمشَو همه جا پَشخ اِبوهه
چِی اَول وا دِلِ خَش تی مو اَیَر نا یَه نَفر

دانلود آهنگ

 

دانلود آهنگ چل چله از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Chel cheleh

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ وا چشم و برگ مشکی از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Va Chashmo Borg Meshki

وا چشم و بُرگ مشکی، دُر دلمه برشتی
مین دل برشتم تو بذر عشقه کشتی
برق تیات سهد جرمه
غیر تو عشق حرومه
گلی نهام سر رهت، قربون رنگ چی مهت
عینا اگوی بخت مونه، رنگ او چشمون شقت

وا چشم و برگ مشکی، دور دلمه برشتم
مین دل برشتم تو بذر عشقه کشتی
برق تیات سهد جرمه
غیر تو عشق حرومه
همه دنیا یه طرف، یه طرف تیا گلُم
دار و ندارم ز خوسه، نازلو کچه چَلوم*
هر چی داروم ز خوسه، سوزینه کچه چلوم

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ بچه پایین از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Bache Paein

از اولشم گفتم من عاشق حرفاتم
چشمای تو دنیامه من ساکن چشماتم
من ساکن چشماتم
بردی دلو من رامت
تی خوم گلمی قلبت تی قلبمو شاید
تی خوم گلمی قلبت تی قلبمو شاید
من بچه پایین بودم و هوندا داشتمو آدیداس
الان اونی که پیشته ماشینش از اون جدیداس

خندیدی و دل دادم در دام تو افتادم
هی قهر کنی هر روز هی ناز کنی هر دم
خندیدی و دل دادم در دام تو افتادم
هی قهر کنی هر روز هی ناز کنی هر دم
من بچه پایین بودم و هوندا داشتمو آدیداس
الان اونی که پیشته ماشینش از اون جدیداس
ایوای بریز ساقی زخمش هنوز جاش مونده
بین دل و موناست هرکی تورو زم رانده
ایوای بریز ساقی زخمش هنوز جاش مونده
بین دل و موناست هرکی تورو زم رانده

از اولشم گفتم من عاشق حرفاتم
چشمای تو دنیامه من ساکن چشماتم
وابسته نگاتو می بردی دلو من رامت
وابسته نگاتو می بردی دلو من رامت
تی خوم گلمی قلبت تی قلبمو شاید
خندیدی و دل دادم
خندیدی و دل دادم در دام تو افتادم
هی قهر کنی هر روز هی ناز کنی هر دم
ایوای بریز ساقی زخمش هنوز جاش مونده
بین دل و موناست هرکی تورو زم رانده
من بچه پایین بودم و هوندا داشتمو آدیداس
الان اونی که پیشته ماشینش از اون جدیداس

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ ره که ره از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Rah Ke Rah

کی چنو اشکند ته واکل بکو
آخرته مر بسه غافل بکو
ره که ره
ره به درک سگ به جاس
خرسه بشور خنده بزن قلبته عاقل بکو
کی چنو رنجوند ته دهینم به ناس
ایگره ار داری خدایی تقاص
ایکنه هوف دردی به جونس که تا
روز قیامت هو نجوره دواس
کی چنو کی چنو کی چنو
کی چنو تیا تونه کرده و ره
دارته بی بار و ثمر کرده و ره
کی چنو زهی تیشه به ریشه تو هه
حونته زهی زیر و زور کرده و ره
کی چنو خونه ز چشونت گره
خرده و خوراکه ز دهونت گره
کی چنو کی چنو کی چنو

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ تو شمالی مو کویرم از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – To Shomali Mo Kavirom

تو شمالی مو کویرم
تو سیالی مو اسیروم
مو زمستون تو بهاری
ز دلوم خبر نداری
ز دلوم خبر نداری
تو شمالی مو کویرم
تو شمالی مو کویرم
تو سیالی مو اسیروم
تو شمالی مو کویرم
تو سیالی مو اسیروم
مو زمستون تو بهاری
ز دلوم خبر نداری
ز دلوم خبر نداری

تو خود خود خدایی
تو گرونتر ز طلایی
تو خود خود خدایی
تو گرونتر ز طلایی
مو کره فقیر و با تو
نور چشمی کرد خدایی
تو خود خود خدایی
تو گرونتر ز طلایی
تو بزرگی مثل تهروون
دل مو خرابه جور چاله های مسجد سلیمون
تو شمالی مو کویرم
تو سیالی مو اسیروم
مو زمستون تو بهاری
ز دلوم خبر نداری
ز دلوم خبر نداری

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ گل بادام از کاظم قادری

Kazem Ghaderi – Gole Badam

بادام گُلِ بادام بُخارا
بادام گُلِ بادام بُخارا
با نیمِ نگاه میکوشی مارا
با نیمِ نگاه میکوشی مارا
بادام گُلِ بادام بُخارا
بادام گُلِ بادام بُخارا
با نیمِ نگاه میکوشی مارا
با نیمِ نگاه میکوشی مارا

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ حس عجیبی به نگات دارم از کاظم قادری

حس عجیبی به نگات دارم
حس عجیبی به نگات دارم
عرض ارادت به تیهات دارم
عرض ارادت به تیهات دارم
حس عجیبی به نگات دارم
عرض ارادت به تیهات دارم
نوکر برگ و لو دندونت
غلام زلفون پریشونت
غلام زلفون پریشونت

غلومتم گردم وا داغ کنم
غلامتم گردم وا داغ کنم
پات بلند کو نفسی چاق کنم
پات بلند کو نفسی چاق کنم
دودر کی خواه مو دلم وا تونه
دودر کی خواه مو دلم وا تونه
نیدم هیج جا کد و بالا تن
نیدم هیج جا کد و بالا تن
سول بزرگ زاده ی رگ دار مو
کوگ بویزا و بو دار مو
کوگ بویزا و بو دار مو
چال مناری و غرورت دلا
بار بون مین شظ شیمبار مو

سی دل تو چندی کچیری کنم
سی دل تو چندی فقیری کنم
صیادمی مو وا اسیری کنم
صیادمی مو وا اسیری کنم
هی تو گپ مو هی کچیری کنم
هی تو گپ مو هی کچیری کنم
سی تو مو هفت خان و اینم پشت سر
غیر ندونم چه و دیری کنم
دودر کی خواه مو دلم وا تونه
نیدم هیج جا کد و بالا تن

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ لب کارون از کاظم قادری

شعر مهندس اردشیر صباحی موری

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ زمونه زمونه از کاظم قادری

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ تیه سوز از کاظم قادری

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ شاید اگه دائم بودی کنارم از کاظم قادری

شاید اگر دائم بودی کنارم
یه روز می دیدم که دوست ندارم
می خوام برم که تا ابد بمونم
سخته برای هر دومون می دونم
شاید اگر دائم بودی کنارم
یه روز می دیدم که دوست ندارم
می خوام برم که تا ابد بمونم
سخته برای هر دومون می دونم
فکر نکنی دوری و اینجا نیستی
قلب من اون جاست، تو تنها نیستی
خودم میرم، عکسام ولی تو قابه
می شنوه حرفو ولی بی جوابه
رفتن من شاید یه امتحانه
واسه شناخت تو تو این زمونه
غصه نخور زندگی رنگارنگه
یه وقتایی دور شدن هم قشنگه
مراقب گلدون اطلسی باش
یه وقتایی منتظر کسی باش
کسی که چشماش یه کمی روشنه
شاید یه قدری هم شبیه منه
کسی که چشماش یکمی روشنه
شاید یه قدری هم شبیه منه

دانلود آهنگ