دانلود آهنگ ککی عزیزوم از مرتضی باب

آهنگ ککی عزیزوم از مرتضی باب | فایل صوتی همراه متن

Morteza Bab – Kakey Azizom

ککی عزیزوم از مرتضی باب

متن آهنگ ککی عزیزوم از مرتضی باب :

صدای ناله ی
مادرم اومد
خودمو رسوندم
چی به سرم اومد حسین ۲

هق و هق و گریه اش
تا به حرم اومد
خودمو رسوندم
چی به سرم اومد حسین ۲

چی به سرم اومده
یعنی چی سر
برادرم اومده – ای خدا
چی به سرم اومده
یعنی چی شده
صدای کی میاد از – قتلگاه ۲

بنیَ با این
حالی که داری
نفس میزنی نفس کم میاری
مادرت داره میترسه مادر

بنیَ پاشو
به غم اسیرم
دست و پا میزنی و
من میمیرم
دست و پام داره میلرزه مادر

بسه عذاب و دلهره
خنجر لجه نمیبره
مهر من آبه پس چرا
بچه ام ازش نمیخوره

بی کسم آواریَم مریضم
بی کسم آواره ام مریضم
خدایا چه خهکی م سروم بریزم ککا
چه خاکی به سرم بریزم برادر عزیزم
ککی عزیزم ککا

رمق ندارم بخم وریسم
توان ندارم بخوام بلند شم
خدایا چ خهکی م سروم بریزم ککا
ککی عزیزم ککا

چه غمی و بارمه بی ککا و مو
چه داغی به جونم رسیده – بی برادری سهمم شده
تش و روزگارمه – بی ککام
آتیش به روزگارم افتاده
چه و غمی و بارمه بی پناه و مو
چه داغی به جونم رسیده – بی پناهی سهمم شده
شیونه که کارمه – سی ککام
عزای برادرم کارم شده

چه داغی بدتر – و بی براری
چه داغی بدتر از بی برادری
خدا بسا سیم – بارون بواری
خدایا برای دلم بارون ببار
کافرم دلش ایسوزه سی مو
کافر هم دلش به حال من میسوزه
خدا د کی ایخی کنی خلاصم
خدایا کی خلاصم میکنی
بعد و ککام جونمه نخاسم
بعد از برادرم جونمو نمیخوام
بی تو زندیی یه روزه سی مو
بدون تو زندگی برام یه روزه

اخی ککا قلبم گرو
داداش قلبم گرفت
رودم وری ی چی بگو
عزیزم پاشو یه چیزی بگو
ایقد عذابه ای ککا
این همه عذابو داداش
سی روزگار مو نخو
برا زندگی من نخواه

بعدِ تو چی اومد سر زینب
یه مشت حرامی – دور و ور زینب حسین
دور و ور زینب حسین
اتیش در این بار رو پر زینب
یه مشت حرامی – دور و ور زینب حسین
دور و وز زینب حسین

ناموس تو بزم می تو کجا بودی
تازیونه کعب نی – ای حسین
یکی به داد دلم برسه به غم
بگه اخه تا به کی – ای حسین

چطور دلت زد جام بذاری
بری منو تنهام بذاری
خواهرت مگه دووم میاره
حالا که رفته دار و ندارم
شیر خوارمم نیس در کنارم
اسمون داره بارون میباره

با تازیونه میزدن
با هر بهونه میزدن
قیمت میذاره روم یکی
چندتام چونه میزدن

حالم و ای حال بتر‌ نییبو
حالم از این بدتر نمیشه
ایمیرم ایبینی و خور نییبو کسی
میبینی اخرش میمیرم و هیشکی هم خبر نمیشه
بسا و دادم برسی
تو رو خدا به دادم برس

سیچه غمت سی مو سر نییبو
چرا غمت برا من سر نمیشه
ایمیرم ایبینی و خور نییبو کسی
بسا و دادم برسی

غملم ا حد گذشت بعدت ای ککا
غمام از حد گذشتن بعد تو داداش
ایقه و مو بد گذشت ای خدا
ایقد به من بد گذشت خدایا
ایقده که روزگار تش و مو نها
اینجوری که دنیا منو اتیش زد
تش و دل کی گذشت ای خدا
کی اینجوری اتیش گرفته خدایا

و کی بگم که تش گروهتوم
به کی بگم اتیش گرفتم؟
و کی بگم ا ریشه سهتم
به کی بگم از ریشه سوختم
درد دل کنم سی کی بنالم
درد دل برا کی کنم؟ پیش کی ناله کنم
و کی بگم چه غمیه دیدم
به کی بگم چه غمی دیدم‌
و کی بگم روی زونی بریدم
به‌ کی بگم زانو سست کردم
نیسه کسی با خور و حالوم
کسی از حالم با خبر نیست

بعدت غمه مهمون مو
بعد تو غمه که فقط مهمون منه
کی ایره خدایا جون مو
کی جونم در میره خدایا
سامون نداره زندییم
زندگیم دیگه سامون نداره
اخ سی سر و سامون مو
ای وای برای سر و سامون من

دانلود آهنگ